2012

  • 2012

    සම්පත් රේඛා නමින් නව ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙන ලදී.
    • ගොවිසෙත ලොතරැයිය බ්‍රහස්පතින්දා දිනට හඳුන්වා දෙන ලදී.
    • වාසනා සම්පත ලොතරැයිය සඳුදා දිනට හඳුන්වා දෙන ලදී.