2012

 • 2012

  ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය රූපවාහිනී තිරය ඔස්සේ දිනුම් අදින ලද ප%ථම දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන (මහජන සම්පත) නම් කළේ "සම්පත් රේඛා" නමිනි.
  
  ඒ නම යොදා ගනිමින් 2012 වසරේ දී නව ලොතරැයියක් වෙළඳ පොළට නිකුත්  කළේ වෙළඳ පොළ අවශ්‍යතා සලකd බලමින් හා 50 වන සංවත්සරයට සමගාමීවය.
  
  මේ වන විට "මහජන සම්පත" දිනුම් අදින දින තුන තුළ දීම (අඟහරුවාදා, සිකුරාදා, ඉරිදා) "සම්පත් රේඛා” දිනුම් අදිනු ලබයි.