2011

 • 2011

  වසර සඳහා වන විකුණුම්වල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 10 ක් (ඉතිහාසයේ පළමු වරට)
  • අහෝසි කරන ලද ජයවිරු ලොතරැයිය වෙනුවට සුපිරි වාසන සම්පත් ලොතරැයිය බදාදා දිනවල හඳුන්වා දෙන ලදී.
  • නව ගුවන් තොටුපල ලොතරැයියක් පවත්වන ලදී. දුර්වල ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් මෙම ලොතරැයිය අහෝසි කරන ලදී.
  • සති 3 ක කාලයක් ඇතුළත රු. 10 ට වැඩි සුපිරි තෑගි 5 ක් පිරිනැමීම.
   
    
  
   

Best Web 2019 Logo