2010

  • 2010

    ශ්‍රම වාසනා සහ සුවසෙත ලොතරැයි වෙනුවට ජාති සම්පත් ලොතරැයිය හඳුන්වා දෙන ලදී.
    • මහජනන සම්පත් ලොතරැයිය ඉරිදා දිනවල ද හඳුන්වා දෙන ලදී.