2007

  • 2007

    නව ගුවන් තොටුපල ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙන ලදී
    • ගුවන් තොටුපල සුපර් ක්රෙඩිට් ලොතරැයියේ මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 25 සිට 50 දක්වා වැඩි විය.