2006

 • 2006

  ලොටෝ ලොතරැයිය අහෝසි කිරීමෙන් පසු සුවසෙත ලොතරැයිය හඳුන්වා දුන්නේය.
  • මහජන සම්පත ලොතරැයියෙන් (රු. මිලියන 61.3) මෙතෙක් ලබා ඇති ඉහළම සුපිරි ත්‍යාගය පිරිනමන ලදි.
   
    
  
   

Best Web 2019 Logo