2006

  • 2006

    ලොටෝ ලොතරැයිය අහෝසි කිරීමෙන් පසු සුවසෙත ලොතරැයිය හඳුන්වා දුන්නේය.
    • මහජන සම්පත ලොතරැයියෙන් (රු. මිලියන 61.3) මෙතෙක් ලබා ඇති ඉහළම සුපිරි ත්‍යාගය පිරිනමන ලදි.