2004

  • 2004

    සුනාමි වින්දිතයින් සඳහා මූල්‍ය ආධාර උත්පාදනය කිරීම සඳහා සරණ ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙන ලදී.
    • සේවකයින්ට ප්‍රතිලාභ ලබා දීම සඳහා සුභසාධන හා සකසුරුවම් අරමුදල් පිහිටුවීම.