ඉතිහාසය

 • 1963

  1963 අංක 11 මුදල් පනත යටතේ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය පිහිටුවීම

  ඉතිහාසය - logo-pic
 • 1964

  ජාතිකා ලොතරැයිය ටෝරිංටන් චතුරශ්‍රයේ පළමු දිනුම් ඇදීම (20/02/1964)
  
   

 • 1965

  පළමු බෙන්ස් කාර් දීමනාව.
  
   

 • 1967

  පළමු ශාඛා කාර්යාලය විවෘත කරන ලදි - රත්නපුර.
  
   

 • 1968

  ජාතික සම්පත ලොතරැයිය හඳුන්වාදීම.

  
   

 • 1970

  ජාතික සම්පත් ලොතරැයිය මහාජන සම්පත් ලොතරැයිය බවට පරිවර්තනය කිරීම (28/07/1970).
  
   

 • 1975

  අංක 111/1 හි නව ගොඩනැගිල්ලට මාරුවීම, ශ්‍රීමත් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත
  
   

 • 1977

  ජාතික ලොතරයියේ මිල රු. සත 50/- සිට රු.1/- දක්වා ඉහල දමීම.
  
   

 • 1987

  සුපිරි ජාතික ලොතරැයි හඳුන්වාදීම (11/04/1987).
  
   

 • 1988

   මහජන සම්පත මිල රු. 1 / - සිට 8 දක්වා වැඩි කළා.

  • ලොතරැයි ලොතරැයි හඳුන්වාදීම (සැප්තැම්බර් 1988)
   
   
  • රූපවාහිනිය ඔස්සේ  මහජන සම්පත පළමු  දිනුම් ඇදීමෙන් (10/05/1988)

 • 1989

  මහජන සම්පත ත්‍යාගය රු .8 / - සිට රු: 10 / - දක්වා වැඩි කිරීම.
  
   

 • 1992

  ගුවන්තොටුපල සුපර් ඩ්‍රෝ ලොතරැයිය හඳුන්වාදීම.
  
   

 • 1994

  වාසනා සම්පත ලොතරැයිය හඳුන්වාදීම
  
   

 • 1995

  ගෝවිසෙත ලොතරැයිය හඳුන්වාදීම.
  
   

 • 1996

  සමෘද්ධි ලොතරැයි හඳුන්වාදීම.
  
   

 • 1997

  ශ්‍රම වාසනා ලොතරැයිය හඳුන්වාදීම සෙවණ ලොතරැයිය එන්එල්බී සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම.

  
   

 • 1999

  සුපිරි වාසනා ලොතරැයිය හඳුන්වාදීම.
  
   

 • 2000

  ජයවිරු ලොතරැයිය හඳුන්වාදීම.
  
   

 • 2004

  සුනාමි වින්දිතයින් සඳහා මූල්‍ය ආධාර උත්පාදනය කිරීම සඳහා සරණ ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙන ලදී.
  • සේවකයින්ට ප්‍රතිලාභ ලබා දීම සඳහා සුභසාධන හා සකසුරුවම් අරමුදල් පිහිටුවීම.
   
    
  
   

 • 2005

  SLIM විසින් පවත්වන ලද බැංකු, මූල්‍ය සේවා කාණ්ඩය යටතේ මහජන සම්පත 2005 සඳහා වඩාත් කැමති සන්නාමය ලෙස සම්මාන ලැබීය.
  
   

 • 2006

  ලොටෝ ලොතරැයිය අහෝසි කිරීමෙන් පසු සුවසෙත ලොතරැයිය හඳුන්වා දුන්නේය.
  • මහජන සම්පත ලොතරැයියෙන් (රු. මිලියන 61.3) මෙතෙක් ලබා ඇති ඉහළම සුපිරි ත්‍යාගය පිරිනමන ලදි.
   
    
  
   

 • 2007

  නව ගුවන් තොටුපල ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙන ලදී
  • ගුවන් තොටුපල සුපර් ක්රෙඩිට් ලොතරැයියේ මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 25 සිට 50 දක්වා වැඩි විය.
   
    

   

  
   

 • 2010

  ශ්‍රම වාසනා සහ සුවසෙත ලොතරැයි වෙනුවට ජාති සම්පත් ලොතරැයිය හඳුන්වා දෙන ලදී.
  • මහජනන සම්පත් ලොතරැයිය ඉරිදා දිනවල ද හඳුන්වා දෙන ලදී.
   
    
  
   

 • 2011

  වසර සඳහා වන විකුණුම්වල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 10 ක් (ඉතිහාසයේ පළමු වරට)
  • අහෝසි කරන ලද ජයවිරු ලොතරැයිය වෙනුවට සුපිරි වාසන සම්පත් ලොතරැයිය බදාදා දිනවල හඳුන්වා දෙන ලදී.
  • නව ගුවන් තොටුපල ලොතරැයියක් පවත්වන ලදී. දුර්වල ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් මෙම ලොතරැයිය අහෝසි කරන ලදී.
  • සති 3 ක කාලයක් ඇතුළත රු. 10 ට වැඩි සුපිරි තෑගි 5 ක් පිරිනැමීම.
   
    
  
   

 • 2012

  සම්පත් රේඛා නමින් නව ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙන ලදී.
  • ගොවිසෙත ලොතරැයිය බ්‍රහස්පතින්දා දිනට හඳුන්වා දෙන ලදී.
  • වාසනා සම්පත ලොතරැයිය සඳුදා දිනට හඳුන්වා දෙන ලදී.
   
    
  
   

 • 2013

  ගෝවිසෙත ලොතරැයියේ සුපිරි ත්‍යාගය රුපියල් මිලියන 10 සිට රුපියල් 40 දක්වා වැඩි කරන ලදී.
  • සම්පත් රේඛා ලොතරැයියේ සුපිරි ත්‍යාගය රුපියල් මිලියන 5 සිට රුපියල් මිලියන දක්වා වැඩි කරන ලදී.
  • එන්එල්බී 50 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් මෙගා 50 ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙන ලදී.
   
    
  
   

 • 2014

  බලය ලොටෝ නම් නව ලොතරැයි හඳුන්වාදීම.
  
   

 • 2015

  ලොතරැයි අලෙවිකරුවන් සඳහා "දිසසරණ" රක්ෂණ ක්‍රමය ආරම්භ කිරීම (2015 ජූනි)
  • නීරෝගා (2015.07.25) නමින් නව ලොතරැයියක් හඳුන්වා දෙන ලදී
  • 31 වන ගුවන්තොටුපල සුපිරි දිනුම් ඇදීම පැවැත්විණි (2015.08.15)
  • එක් දිනක් තුලදී ලොකෑම ලොතරැයි දින තුනක් ඇඳීම ආරම්භ කිරීම (2015.09.01 දින සිට)
  • "මහත්මා" යනුවෙන් නම් කරන ලද පළමු වරට ඩයලොග් සම්මේලන සම්මාන උළෙල (2015 දෙසැම්බර්)
   
    
  
   

 • 2019

  • අඩු ආදායම්ලාභි පවුල්වල දරුවන් හා විශේෂ දක්ෂතා ඇති දරුවන්ගේ සුභ සාධනය හා ඔවුන්ගේ අනාගත සුරක්ෂිතතාවය සඳහා අතදීමට 'දරුවන් සුරකිමු - ජාතික භාර අරමුදල' ස්ථාපිත කරනු ලැබූ අතර 2019 ඔක්තෝබර් 01 වන දින නිළ වශයෙන් එම අරමුදල හදුන්වාදෙන ලදි.
  • එම අරමුදල ශක්තිමත්ව අඛන්ඩව පවත්වා ගැනීමට මුදල් සපයා ගැනීම සඳහා 'දරු දිරි සම්පත' නමින් නව ලොතරැයියක් වෙළඳපොලට හදුන්වා දෙන ලදි.
  • 2020.01.30 වන දින එහි පළමු දිනුම් ඇදීම පවත්වන ලදි.