ආයතනික සමාජ වගකීම් ව්‍යාපෘති

 • සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධානය කිරීම - 2019

  ලග්ගල මා/ මාරක මහා විද්‍යාලයට සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධානය කිරීම - 2019

  2019-07-10 12:58:002020-06-25 12:16:342019-07-10 13:08:37

  ලග්ගල මා/ මාරක මහා විද්‍යාලයට සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධානය කිරීම - 2019. මෙම  ප්‍රධානය සඳහා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පූර්න අනුග්‍රාහකත්වයෙන්  ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහභාගී විය.

  Read More
 • ශාන්ත ක්‍රිස්තු දේව පිරිමි විද්‍යාලයට සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධානය කිරීම

  ශාන්ත ක්‍රිස්තු දේව පිරිමි විද්‍යාලයට සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධානය කිරීම - 2019-03-08

  2019-04-12 13:03:342020-06-25 12:20:062019-04-12 13:06:39

  ශාන්ත ක්‍රිස්තු දේව පිරිමි විද්‍යාලයට සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධානය කිරීම - 2019-03-08. මෙම  ප්‍රධානය සඳහා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ තුසිත හල්ලොලුව මහතා සහ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවිකරණ හා ප්‍රවර්ධන) සුජීව නිස්සංක මහතා සහභාගී විය.

  Read More
 • 2019 වසර කාන්තා දිනය

  2019 - 03 - 08 දින බද්දේගම නගර ශාලාව තුළ පැවති කාන්තා දිනය සැමරීම නිමිත්තෙන් පැවැති පා පැදි ප්‍රධානය

  2019-04-12 11:42:342020-06-24 18:34:482019-04-12 11:55:10

  2019 - 03 - 08  දින බද්දේගම නගර ශාලාව තුළ පැවති කාන්තා දිනය සැමරීම නිමිත්තෙන් පැවැති වැඩසටහනේදී ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අනුග්‍රහය යටතේ කාන්තාවන් සඳහා පා පැදි ප්‍රධානය කිරීම.මෙම ත්‍යාග ප්‍රධානය සඳහා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ තුසිත හල්ලොලුව මහතා සහ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අලෙවිකරණ හා ප්‍රවර්ධන) සුජීව නිස්සංක මහතා සහභාගී විය.

  Read More
 • වතුර ටැන්කි බෙදා දීම

  ගමිමාන 200ක් සඳහා වතුර ටැන්කි බෙදා දීම - 2019

  2019-04-10 20:17:342020-06-26 13:41:072019-04-10 20:18:12

  ලෝක කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් 2019-03-11 දිනරඹුක්කන නගර මධ්‍යයේ කුඩා කණ්ඩායම් කාන්තා සමිති සඳහා කෑගල්ල දිස්ත්‍රිකයේ ගමිමාන 200ක් සඳහා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පූර්ණ අනුග්‍රහයෙන් වතුර ටැංකි බෙදා දෙන ලදි.මේ සඳහා විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය ගරු ඒ.ඩී.චම්පික ප්‍රේසදාස මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රද්ශයේ කුඩා කාන්තා කණ්ඩායම් 200ක් තෝරා ගැනින.

  Read More
 • නිදන්ගත වකුගඩු රෝග සඳහා විශේෂ වැඩසටහන

  2017-12-14 12:11:482020-06-24 18:14:162017-12-14 12:13:08
   නිදන්ගත වකුගඩු රෝග සඳහා විශේෂ වැඩසටහන 2015-12-16 දින පැවැත්විණි.
    
  Read More