ආයතනික තොරතුරු

ආයතනයේ නම

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

නීතිමය ආකෘතිය

1963 අංක 11 මුදල් පනත යටතේ රෝහල් ලොතරැයි අහෝසි කිරීමෙන් පසු ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය (එන්එල්බී) පිහිටුවන ලදී. ඉහත පනතේ ඇතැම් කොටස් 1997 දී මුදල් (සංශෝධන) පනත යටතේ අවලංගු කර සංශෝධනය කරන ලදී. 1997 අංක 35 1998 දී අංක 22 දරණ මූල්‍ය පනත යටතේ.

ස්ථාපිත වර්ෂය

1963

වසර අවසන් කිරීම

දෙසැම්බර් 31

ලියාපදිංචි කාර්යාලය

ලිපිනය: අංක: 32, දේශමාන්‍ය එන් ඩබ්ලිව් ජේ මුදලිගේ මාවත, කොළඹ 01, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන අංකය: 0114607000 , 114669415 , 114669469 , 114607054 , 114607008 , 114607002
ෆැක්ස්: 114607011 , 114607085 ,114607026 , 114669473 , 114669416

 ඊ - තැපෑල: info@nlb.lk

වෙබ් අඩවිය: www.nlb.lk

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

Best Web 2019 Logo