අප අමතන්න

අප අමතන්න

අප වෙත එවන්න

නම
දුරකථනය
ඊමේල්
විෂය
පණිවිඩය

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

No: 32, දේශමාන්‍ය එන්. ඩබ්ලිව්. ජෙ. මුදලිගෙ මාවත, කොළඹ 01,ශ්‍රි ලංකාව
හොට්ලයින් අංක
011 460 7000
දුරකථන අංක
114607062114607075114669457
ෆැක්ස් අංක
114607018114669429114607011114669416
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්
info@nlb.lk
වෙබ් අඩවි
www.nlb.lk
වැඩ කරන වෙලාව
පෙ.ව8:30 – ප.ව4:15