අප අමතන්න

අප අමතන්න

අප වෙත එවන්න

නම
දුරකථනය
ඊමේල්
විෂය
පණිවිඩය

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

No: 32, දේශමාන්‍ය එන්. ඩබ්ලිව්. ජෙ. මුදලිගෙ මාවත, කොළඹ 01,ශ්‍රි ලංකාව
Hotline Numbers
011 460 7000
Websites
www.nlb.lk
Working Hours
පෙ.ව8:30 – ප.ව4:15