අප අමතන්න

අප අමතන්න


තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම

View Details

අප වෙත එවන්න

නම
දුරකථනය
ඊමේල්
විෂය
පණිවිඩය

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

අංක 32, දේශමාන්‍ය එන්. ඩබ්ලිව්. ජෙ. මුදලිගෙ මාවත, කොළඹ 01,ශ්‍රි ලංකාව
හොට්ලයින් අංක
011 460 7000
දුරකථන අංක
114607062114607075114669457
ෆැක්ස් අංක
114607018114669429114607011114669416
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්
info@nlb.lk
වෙබ් අඩවි
www.nlb.lk
වැඩ කරන වෙලාව
පෙ.ව 8:30 – ප.ව 4:15
NLB 60th Anniversary Logo