නවතම ප්‍රතිඵල

2019 මාර්තු මස, 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා

මහජන සම්පත
3880
 1. G
 2. 0
 3. 8
 4. 8
 5. 9
 6. 8
 7. 5
තව
ගොවි සෙත
2070
 1. O
 2. 2
 3. 4
 4. 28
 5. 40
තව
වාසනා සම්පත
1536
 1. H
 2. 10
 3. 41
 4. 48
 5. 66
තව
නීරෝගා
0527
 1. මේෂ
 2. 10
 3. 15
 4. 41
 5. 69
 6. 35
තව

අද සුපිරි ත්‍යාග

Lotteries Logosරු. 87,065,117.04
Lotteries Logosරු. 182,658,705.15
Lotteries Logosරු. 45,360,152.00
Lotteries Logosරු. 76,123,149.60
 
Lotteries Logos

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 182,658,705.15


සෙවණ දිනුම් අදින ලොතරැයිය Banner

සෙවණ දිනුම් අදින ලොතරැයිය

මෙම ලොතරැයි සෑම බ්‍රහස්පතින්දා සහ සෙනසුරාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි.. පළමු දිනුම් ඇදීම 2017 ජුලි 27 වන දින විය. දායක...

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

මෙම දිනුම් ඇදීම 30000 ඩොලර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් විකිනීමෙන් පසුව පැවැත්වේ. ත්යාග දිනුම් ලොතරැයි ටිකට් එකේ දින...

වැඩිදුර කියවන්න
සෙවණ විශේෂ ලොතරැයිය Banner

සෙවණ විශේෂ ලොතරැයිය

සෙවණ විශේෂ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම. මෙය අංක 7 ක් අඩංගු වන 4 කණ්ඩායම තෝරාගනු ඇත. ටොයොටා වයිගෝ මෝටර් රථ ත්යාගය පළමු කාණ්...

වැඩිදුර කියවන්න

ගොවි සෙත 1989

එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය Lotteries Logos
රු.1,000,000
එච්.සුනීතා දාබරේ මහත්මිය
කෝට්ටේ

ජාතික සම්පත 0906

ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා Lotteries Logos
රු.2,000,000
ටී.ජී.නුවන් සමන්ත කුමාර මහතා
ගම්පොළ

මහජන සම්පත 3823

පී.සරෝජා ප්‍රනාන්දු මයා Lotteries Logos
රු.2,000,000
පී.සරෝජා ප්‍රනාන්දු මයා
මඩකලපුව

මාර්තු ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
ධන නිධානය87666828,643,380.00
මෙගා පවර්155714447,107,660.00
මහජන සම්පත2721984162,189,360.00
ගොවි සෙත4841217165,226,360.00
ජාතික සම්පත49177628,125,600.00
නීරෝගා84075437,784,236.50
සුපිරි වාසනා56950448,242,083.10
වාසනා සම්පත55182320,091,900.00
සෙවණ51804121,305,930.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න