නවතම ප්‍රතිඵල

2018 අප්‍රේල් මස, 23 වන සඳුදා

මහජන සම්පත
3644
 1. W
 2. 8
 3. 9
 4. 7
 5. 3
 6. 8
 7. 9
තව
ගොවි සෙත
1740
 1. G
 2. 32
 3. 51
 4. 60
 5. 69
තව
මෙගා පවර්
0218
 1. D
 2. 8
 3. 34
 4. 39
 5. 56
 6. 73
තව
දෙලක්ෂපති
0100
 1. B
 2. 23
 3. 44
 4. 45
තව

හෙට සුපිරි ත්‍යාග

Lotteries Logosරු. 14,193,037.00
Lotteries Logosරු. 88,552,906.80
Lotteries Logosරු. 10,664,166.50
Lotteries Logosසුබෝපභෝගී නිවසක්
 
Lotteries Logos

මීළග විශාලම ත්‍යාගය

රු. 151,928,156.99


Mega Power - Special Draw 6th April 2018 Banner

Mega Power - Special Draw 6th April 2018

   

වැඩිදුර කියවන්න
සෙවණ දිනුම් අදින ලොතරැයිය Banner

සෙවණ දිනුම් අදින ලොතරැයිය

මෙම ලොතරැයි සෑම බ්‍රහස්පතින්දා සහ සෙනසුරාදා දිනකම දිනුම් අදිනු ලබයි.. පළමු දිනුම් ඇදීම 2017 ජුලි 27 වන දින විය. දායක...

වැඩිදුර කියවන්න
ඩොලර් ෆෝචූන් Banner

ඩොලර් ෆෝචූන්

මෙම දිනුම් ඇදීම 30000 ඩොලර් ෆෝචූන් ලොතරැයි ටිකට් විකිනීමෙන් පසුව පැවැත්වේ. ත්යාග දිනුම් ලොතරැයි ටිකට් එකේ දින...

වැඩිදුර කියවන්න
සෙවණ විශේෂ ලොතරැයිය Banner

සෙවණ විශේෂ ලොතරැයිය

සෙවණ විශේෂ ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම. මෙය අංක 7 ක් අඩංගු වන 4 කණ්ඩායම තෝරාගනු ඇත. ටොයොටා වයිගෝ මෝටර් රථ ත්යාගය පළමු කාණ්...

වැඩිදුර කියවන්න

සුපිරි වාසනා 1307

එච්.අර්.ප්‍රියලාල් මහතා Lotteries Logos
රු.1,000,000
එච්.අර්.ප්‍රියලාල් මහතා
මොරටුව

ගොවි සෙත 1700

ජේ.එච්.උපුල් පුෂ්ප කුමාර මහතා Lotteries Logos
රු.1,000,000
ජේ.එච්.උපුල් පුෂ්ප කුමාර මහතා
කොළඹ 08

සුපිරි වාසනා 1307

එච්.එස්.ආර්.ප්‍රියලල් ෆොන්සේක මහතා Lotteries Logos
රු.1,000,000
එච්.එස්.ආර්.ප්‍රියලල් ෆොන්සේක මහතා
මොරටුව

අප්‍රේල් ජයග්‍රාහකයන්

ලොතරැයියජයග්‍රාහකයින්රු. එකතුව
මෙගා පවර්159631347,808,800.00
මහජන සම්පත1990537133,916,850.00
ගොවි සෙත3325363105,443,200.00
ජාතික සම්පත37612855,215,826.50
දෙලක්ෂපති1299376,685,530.00
නීරෝගා73867326,561,960.00
සම්පත් රේඛා1889585,206,740.00
සුපිරි වාසනා52265616,452,060.00
වාසනා සම්පත32147510,356,420.00
සෙවණ33447113,605,740.00
* as in website.
සියල්ල බලන්න