வெற்றி
000000000000

In 2022

வெற்றியாளர்கள்

சுப்பர் பரிசு வென்றவர்கள்

R.M. Gunathilaka Banda
Sampatha Lagna Varama 0001
மோட்டார் வாகனம்
R.M. Gunathilaka Banda
Wadakada
எஸ்.சஞ்ஜீவன்
மஹஜன சம்பத 4044
சூப்பர் பரிசு
எஸ்.சஞ்ஜீவன்
கண்டி
டி. ஜி. ஹேமச்சந்ர
மஹஜன சம்பத 4046
சூப்பர் பரிசு
டி. ஜி. ஹேமச்சந்ர
மாத்தறை
சுனில் ரத்னவீர
மஹஜன சம்பத 4056
சூப்பர் பரிசு
சுனில் ரத்னவீர
வெவல்தெனிய
Antony Perera
மஹஜன சம்பத 4077
சூப்பர் பரிசு
Antony Perera
Ragama
E. K. S. Ariyarathne
நீரோகா 0629
சூப்பர் பரிசு
E. K. S. Ariyarathne
Kaduwela
L.A.M. Prasanna
மெகா பவர் 0456
சூப்பர் பரிசு
L.A.M. Prasanna
Piliyandala
N.Shriram
மெகா பவர் 0467
சூப்பர் பரிசு
N.Shriram
Eravur
L.L.Hewamanage
செவன 0251
சூப்பர் பரிசு
L.L.Hewamanage
Galle
M.M.G.K. Band ula Se narath
மஹஜன சம்பத 3636

M.M.G.K. Band ula Se narath
Rajawella
B.M.Kiribanda
ஜாதிக சம்பத 0832

B.M.Kiribanda
Kurunegala
W. M Thisara Prasanna
சம்பத் ரேகா 0772
சூப்பர் பரிசு
W. M Thisara Prasanna
Kalutara

பணப் பரிசு வென்றவர்கள்

பி.ஜி.எஸ். திருமதி தமயந்தி
மெகா பவர் 0510
ரூ.1,000,000
பி.ஜி.எஸ். திருமதி தமயந்தி
ஹிங்குலா
மஹிந்தரத்ன
மெகா பவர் 0519
ரூ.1,000,000
மஹிந்தரத்ன
மாத்தலே
தசநாயக்க
கொவிசெத 2425
ரூ.1,000,000
தசநாயக்க
தலவா
Somarathna
கொவிசெத 2441
ரூ.1,000,000
Somarathna
Kaduwela
N.G.S.A. Senarathna
நீரோகா 0673
ரூ.1,000,000
N.G.S.A. Senarathna
Muruthagahawela
S.M. Daglas
மஹஜன சம்பத 4065
ரூ.2,000,000
S.M. Daglas
Batapola
K.A. Kapila Kumara
மஹஜன சம்பத 4067
ரூ.2,000,000
K.A. Kapila Kumara
Benthota
R.D.Shyamali Jayalath
மஹஜன சம்பத 4068
ரூ.2,000,000
R.D.Shyamali Jayalath
Kurunaagala
P.Ubayawarna
மஹஜன சம்பத 4069
ரூ.2,000,000
P.Ubayawarna
Athulkotte
P.A. Dayananda
மஹஜன சம்பத 4070
ரூ.2,000,000
P.A. Dayananda
Mathale
H.G. Chandrika
மஹஜன சம்பத 4071
ரூ.2,000,000
H.G. Chandrika
Rajawella
D.M.S.N. Dissanayaka
மஹஜன சம்பத 4072
ரூ.2,000,000
D.M.S.N. Dissanayaka
Badalkubura

விசேட பரிசு வென்றவர்கள்

Devika Rathnakumari
கொவிசெத 2675
மோட்டார் வாகனம்
Devika Rathnakumari
Kolambage Ara
K.A.M Karunanayaka
செவன 0314
மோட்டார் வாகனம்
K.A.M Karunanayaka
Kiralogama
T. Prasanth
மெகா பவர் 0500
மோட்டார் வாகனம்
T. Prasanth
Wawniya
R.M.N.R. Rathnayaka
தரு திரி சம்பத 0001
மோட்டார் வாகனம்
R.M.N.R. Rathnayaka
Kandy
M.I. Junidine
கொவிசெத 2347
மோட்டார் வாகனம்
M.I. Junidine
Walachchena
C.M.A.W. Dassanayake
செவன 0227
மோட்டார் வாகனம்
C.M.A.W. Dassanayake
Nittabuwa
T. Ganesh
ஜாதிக சம்பத 1000
மோட்டார் வாகனம்
T. Ganesh
Jaffna
A.A.U. Dilshan Perera
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
A.A.U. Dilshan Perera
Dankotuwa
W.H.M.A. Vijenanda
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
W.H.M.A. Vijenanda
Halawatha
I.G.J. Rathnayake
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I.G.J. Rathnayake
Rathmalana
R.M. Dinesh Rathnayake
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
R.M. Dinesh Rathnayake
Weerakodiyana
I. Nawarathnam
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I. Nawarathnam
Puththoor