வெற்றி
000000000000

In 2023

வெற்றியாளர்கள்

சுப்பர் பரிசு வென்றவர்கள்

M.J.Jayasinha
தன நிதானய 1080
சூப்பர் பரிசு
M.J.Jayasinha
Aththanagalla
R.M.Muthubanda
மஹஜன சம்பத 5055
சூப்பர் பரிசு
R.M.Muthubanda
Badulla
W.M.C.Sewwandi
மஹஜன சம்பத 5055
சூப்பர் பரிசு
W.M.C.Sewwandi
Dambulla
H.M.Chamara Harsha
மஹஜன சம்பத 5053
சூப்பர் பரிசு
H.M.Chamara Harsha
Kakkapalliya
R.M.Premasinha
மஹஜன சம்பத 5053
சூப்பர் பரிசு
R.M.Premasinha
Dambulla
M.A.Lalith Sammantha
மஹஜன சம்பத 5052
சூப்பர் பரிசு
M.A.Lalith Sammantha
Akuressa
K.G.Ajith
மஹஜன சம்பத 5052
சூப்பர் பரிசு
K.G.Ajith
Akuressa
S.T.Kusum Chandralal
மஹஜன சம்பத 5050
சூப்பர் பரிசு
S.T.Kusum Chandralal
Ambalangoda
layanal de silva
மஹஜன சம்பத 5050
சூப்பர் பரிசு
layanal de silva
Urawaththa
P.M.Chathurika Sewwandi
மஹஜன சம்பத 5047
சூப்பர் பரிசு
P.M.Chathurika Sewwandi
Yatiyanthota
K.G.S.Jayathilaka
மஹஜன சம்பத 5047

K.G.S.Jayathilaka
Yatiyanthota
J.P.Dulani Chandrika
ராசி சுப பலன் 0232
சூப்பர் பரிசு
J.P.Dulani Chandrika
Malwana

பணப் பரிசு வென்றவர்கள்

Mahagama Gedara Jinadasa
மஹஜன சம்பத 4928
ரூ.2,000,000
Mahagama Gedara Jinadasa
Pussellawa
D.P.M.Chandana Kumara
மஹஜன சம்பத 4930
ரூ.2,000,000
D.P.M.Chandana Kumara
Anamaduwa
Krishnamurthi Satchuruwenu
மெகா பவர் 1273
ரூ.1,000,000
Krishnamurthi Satchuruwenu
Vavuniyawa
M.J.J.S.Ravindra Gamage
மஹஜன சம்பத 4923
ரூ.2,000,000
M.J.J.S.Ravindra Gamage
Nuwara Eliya
M.Anura Muthumala
மெகா பவர் 1265
ரூ.1,000,000
M.Anura Muthumala
Nakulugamuwa
Y.M.Ranjith Senarathna
மஹஜன சம்பத 4908
ரூ.2,000,000
Y.M.Ranjith Senarathna
Moragahahena
I.T.C.Namal Ariyathilaka
கொவிசெத 3142
ரூ.1,000,000
I.T.C.Namal Ariyathilaka
Sooriyawewa
S.D.K.D.Danidu Disanayaka
கொவிசெத 3139
ரூ.1,000,000
S.D.K.D.Danidu Disanayaka
Medawachchiya
W.Mathiswaran
மஹஜன சம்பத 4895
ரூ.2,000,000
W.Mathiswaran
Jaffna
U.N.Amarasinha
மஹஜன சம்பத 4894
ரூ.2,000,000
U.N.Amarasinha
Padeniya
N.Nandakumar
மஹஜன சம்பத 4892
ரூ.2,000,000
N.Nandakumar
Manipay
K.B Ruwan Somarathna
மஹஜன சம்பத 4891
ரூ.2,000,000
K.B Ruwan Somarathna
Getaheththa

விசேட பரிசு வென்றவர்கள்

Devika Rathnakumari
கொவிசெத 2675
மோட்டார் வாகனம்
Devika Rathnakumari
Kolambage Ara
K.A.M Karunanayaka
செவன 0314
மோட்டார் வாகனம்
K.A.M Karunanayaka
Kiralogama
T. Prasanth
மெகா பவர் 0500
மோட்டார் வாகனம்
T. Prasanth
Wawniya
R.M.N.R. Rathnayaka
தரு திரி சம்பத 0001
மோட்டார் வாகனம்
R.M.N.R. Rathnayaka
Kandy
M.I. Junidine
கொவிசெத 2347
மோட்டார் வாகனம்
M.I. Junidine
Walachchena
C.M.A.W. Dassanayake
செவன 0227
மோட்டார் வாகனம்
C.M.A.W. Dassanayake
Nittabuwa
T. Ganesh
ஜாதிக சம்பத 1000
மோட்டார் வாகனம்
T. Ganesh
Jaffna
A.A.U. Dilshan Perera
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
A.A.U. Dilshan Perera
Dankotuwa
W.H.M.A. Vijenanda
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
W.H.M.A. Vijenanda
Halawatha
I.G.J. Rathnayake
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I.G.J. Rathnayake
Rathmalana
R.M. Dinesh Rathnayake
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
R.M. Dinesh Rathnayake
Weerakodiyana
I. Nawarathnam
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I. Nawarathnam
Puththoor