வெற்றி
000000000000

In 2020

வெற்றியாளர்கள்

சுப்பர் பரிசு வென்றவர்கள்

எஸ்.சஞ்ஜீவன்
மஹஜன சம்பத 4044
சூப்பர் பரிசு
எஸ்.சஞ்ஜீவன்
கண்டி
டி. ஜி. ஹேமச்சந்ர
மஹஜன சம்பத 4046
சூப்பர் பரிசு
டி. ஜி. ஹேமச்சந்ர
மாத்தறை
சுனில் ரத்னவீர
மஹஜன சம்பத 4056
சூப்பர் பரிசு
சுனில் ரத்னவீர
வெவல்தெனிய
Antony Perera
மஹஜன சம்பத 4077
சூப்பர் பரிசு
Antony Perera
Ragama
E. K. S. Ariyarathne
நீரோகா 0629
சூப்பர் பரிசு
E. K. S. Ariyarathne
Kaduwela
L.A.M. Prasanna
மெகா பவர் 0456
சூப்பர் பரிசு
L.A.M. Prasanna
Piliyandala
N.Shriram
மெகா பவர் 0467
சூப்பர் பரிசு
N.Shriram
Eravur
L.L.Hewamanage
செவன 0251
சூப்பர் பரிசு
L.L.Hewamanage
Galle
M.M.G.K.Bandula Senarath
மஹஜன சம்பத 3636

M.M.G.K.Bandula Senarath
Rajawella
B.M.Kiribanda
ஜாதிக சம்பத 0832

B.M.Kiribanda
Kurunegala
W. M Thisara Prasanna
சம்பத் ரேகா 0772
சூப்பர் பரிசு
W. M Thisara Prasanna
Kalutara
M.P Meneripitiya
நீரோகா 0311
சூப்பர் பரிசு
M.P Meneripitiya
Arugoda

பணப் பரிசு வென்றவர்கள்

S.M. Daglas
மஹஜன சம்பத 4065
ரூ.2,000,000
S.M. Daglas
Batapola
K.A. Kapila Kumara
மஹஜன சம்பத 4067
ரூ.2,000,000
K.A. Kapila Kumara
Benthota
R.D.Shyamali Jayalath
மஹஜன சம்பத 4068
ரூ.2,000,000
R.D.Shyamali Jayalath
Kurunaagala
P.Ubayawarna
மஹஜன சம்பத 4069
ரூ.2,000,000
P.Ubayawarna
Athulkotte
P.A. Dayananda
மஹஜன சம்பத 4070
ரூ.2,000,000
P.A. Dayananda
Mathale
H.G. Chandrika
மஹஜன சம்பத 4071
ரூ.2,000,000
H.G. Chandrika
Rajawella
D.M.S.N. Dissanayaka
மஹஜன சம்பத 4072
ரூ.2,000,000
D.M.S.N. Dissanayaka
Badalkubura
K.A. Leeladaasa
மஹஜன சம்பத 4075
ரூ.2,000,000
K.A. Leeladaasa
Pamunuwila
N. Shiwakanthan
மஹஜன சம்பத 4076
ரூ.2,000,000
N. Shiwakanthan
Colombo 15
D.M.E.G. Karunathilaka
மஹஜன சம்பத 4078
ரூ.2,000,000
D.M.E.G. Karunathilaka
Dompe
K.U.A. Prasanna Dayas
மஹஜன சம்பத 4079
ரூ.2,000,000
K.U.A. Prasanna Dayas
Dewanagala
K.K. Saranelis
மஹஜன சம்பத 4080
ரூ.2,000,000
K.K. Saranelis
Kadugannawa

விசேட பரிசு வென்றவர்கள்

M.I. Junidine
கொவிசெத 2347
மோட்டார் வாகனம்
M.I. Junidine
Walachchena
C.M.A.W. Dassanayake
செவன 0227
மோட்டார் வாகனம்
C.M.A.W. Dassanayake
Nittabuwa
T. Ganesh
ஜாதிக சம்பத 1000
மோட்டார் வாகனம்
T. Ganesh
Jaffna
A.A.U. Dilshan Perera
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
A.A.U. Dilshan Perera
Dankotuwa
W.H.M.A. Vijenanda
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
W.H.M.A. Vijenanda
Halawatha
I.G.J. Rathnayake
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I.G.J. Rathnayake
Rathmalana
R.M. Dinesh Rathnayake
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
R.M. Dinesh Rathnayake
Weerakodiyana
I. Nawarathnam
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I. Nawarathnam
Puththoor
S.A.P.K. Kumara
மெகா பவர் 0398
மோட்டார் பைக்
S.A.P.K. Kumara
Homagama
G.A. Sunil
கொவிசெத 2347
முச்சக்கர வண்டி
G.A. Sunil
Bibila
R.P.S.Ruupassara
கொவிசெத 0005
மோட்டார் வாகனம்
R.P.S.Ruupassara
manikdiwela
R.M.Premawathi
ஸ்பெஷல் 100 0005
மோட்டார் வாகனம்
R.M.Premawathi
Battaramulla