வெற்றி
000000000000

In 2020

வெற்றியாளர்கள்

சுப்பர் பரிசு வென்றவர்கள்

S. Sanjeewan Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4044
சூப்பர் பரிசு
S. Sanjeewan
Kandy
T. G. Hemachandra Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4046
சூப்பர் பரிசு
T. G. Hemachandra
Matara
Sunil Rathnaweera Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4056
சூப்பர் பரிசு
Sunil Rathnaweera
Wewaldeniya
Antony Perera Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4077
சூப்பர் பரிசு
Antony Perera
Ragama
E. K. S. Ariyarathne Lotteries Logos
நீரோகா 0629
சூப்பர் பரிசு
E. K. S. Ariyarathne
Kaduwela
L.A.M. Prasanna Lotteries Logos
மெகா பவர் 0456
சூப்பர் பரிசு
L.A.M. Prasanna
Piliyandala
N.Shriram Lotteries Logos
மெகா பவர் 0467
சூப்பர் பரிசு
N.Shriram
Eravur
L.L.Hewamanage Lotteries Logos
செவன 0251
சூப்பர் பரிசு
L.L.Hewamanage
Galle
M.M.G.K.Bandula Senarath Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 3636

M.M.G.K.Bandula Senarath
Rajawella
B.M.Kiribanda Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0832

B.M.Kiribanda
Kurunegala
W. M Thisara Prasanna Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0772
சூப்பர் பரிசு
W. M Thisara Prasanna
Kalutara
M.P Meneripitiya Lotteries Logos
நீரோகா 0311
சூப்பர் பரிசு
M.P Meneripitiya
Arugoda

பணப் பரிசு வென்றவர்கள்

S.M. Daglas Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4065
ரூ.2,000,000
S.M. Daglas
Batapola
K.A. Kapila Kumara Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4067
ரூ.2,000,000
K.A. Kapila Kumara
Benthota
R.D.Shyamali Jayalath Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4068
ரூ.2,000,000
R.D.Shyamali Jayalath
Kurunaagala
P.Ubayawarna Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4069
ரூ.2,000,000
P.Ubayawarna
Athulkotte
P.A. Dayananda Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4070
ரூ.2,000,000
P.A. Dayananda
Mathale
H.G. Chandrika Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4071
ரூ.2,000,000
H.G. Chandrika
Rajawella
D.M.S.N. Dissanayaka Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4072
ரூ.2,000,000
D.M.S.N. Dissanayaka
Badalkubura
K.A. Leeladaasa Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4075
ரூ.2,000,000
K.A. Leeladaasa
Pamunuwila
N. Shiwakanthan Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4076
ரூ.2,000,000
N. Shiwakanthan
Colombo 15
D.M.E.G. Karunathilaka Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4078
ரூ.2,000,000
D.M.E.G. Karunathilaka
Dompe
K.U.A. Prasanna Dayas Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4079
ரூ.2,000,000
K.U.A. Prasanna Dayas
Dewanagala
K.K. Saranelis Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4080
ரூ.2,000,000
K.K. Saranelis
Kadugannawa

விசேட பரிசு வென்றவர்கள்

M.I. Junidine Lotteries Logos
கொவிசெத 2347
மோட்டார் வாகனம்
M.I. Junidine
Walachchena
C.M.A.W. Dassanayake Lotteries Logos
செவன 0227
மோட்டார் வாகனம்
C.M.A.W. Dassanayake
Nittabuwa
T. Ganesh Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 1000
மோட்டார் வாகனம்
T. Ganesh
Jaffna
A.A.U. Dilshan Perera Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
A.A.U. Dilshan Perera
Dankotuwa
W.H.M.A. Vijenanda Lotteries Logos
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
W.H.M.A. Vijenanda
Halawatha
I.G.J. Rathnayake Lotteries Logos
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I.G.J. Rathnayake
Rathmalana
R.M. Dinesh Rathnayake Lotteries Logos
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
R.M. Dinesh Rathnayake
Weerakodiyana
I. Nawarathnam Lotteries Logos
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I. Nawarathnam
Puththoor
S.A.P.K. Kumara Lotteries Logos
மெகா பவர் 0398
மோட்டார் பைக்
S.A.P.K. Kumara
Homagama
G.A. Sunil Lotteries Logos
கொவிசெத 2347
முச்சக்கர வண்டி
G.A. Sunil
Bibila
R.P.S.Ruupassara Lotteries Logos
கொவிசெத 0005
மோட்டார் வாகனம்
R.P.S.Ruupassara
manikdiwela
R.M.Premawathi Lotteries Logos
ஸ்பெஷல் 100 0005
மோட்டார் வாகனம்
R.M.Premawathi
Battaramulla
Best Web 2019 Logo