வெற்றி
000000000000

In 2023

வெற்றியாளர்கள்

சுப்பர் பரிசு வென்றவர்கள்

J.P.Dulani Chandrika
ராசி சுப பலன் 0232
சூப்பர் பரிசு
J.P.Dulani Chandrika
Malwana
Mohomad Badurdin
கொவிசெத 3163

Mohomad Badurdin
Ukuwela
R.W.A.P. senarath
ஜாதிக சம்பத 1373
சூப்பர் பரிசு
R.W.A.P. senarath
Pilimathalawa
R.W.A.P. senarath Rajapaksha
ஜாதிக சம்பத 1373
சூப்பர் பரிசு
R.W.A.P. senarath Rajapaksha
Pilimathalawa
Mohomad Badurdin
கொவிசெத 3163
சூப்பர் பரிசு
Mohomad Badurdin
Ukuwela
S.D.L.E.Kasun
ராசி சுப பலன் 0225
சூப்பர் பரிசு
S.D.L.E.Kasun
Anuradhpura
W.L Ranjith
ஜாதிக சம்பத 1354
சூப்பர் பரிசு
W.L Ranjith
weliweriya
W.Govindamurthi
மஹஜன சம்பத 4904
ரூ.2,000,000
W.Govindamurthi
Bulathkohupitiya
B.Kankalmalage Rupasena
ராசி சுப பலன் 0211
சூப்பர் பரிசு
B.Kankalmalage Rupasena
Athurugiriya
E.M.W.kumara amarasingha
மஹஜன சம்பத 4901
ரூ.2,000,000
E.M.W.kumara amarasingha
kurunagala
H.M.Nuwan Srilal
மஹஜன சம்பத 4900
சூப்பர் பரிசு
H.M.Nuwan Srilal
Hali Ela
G.W.Pradeep Nisshanka
மஹஜன சம்பத 4899
ரூ.2,000,000
G.W.Pradeep Nisshanka
Galewela

பணப் பரிசு வென்றவர்கள்

Mahagama Gedara Jinadasa
மஹஜன சம்பத 4928
ரூ.2,000,000
Mahagama Gedara Jinadasa
Pussellawa
D.P.M.Chandana Kumara
மஹஜன சம்பத 4930
ரூ.2,000,000
D.P.M.Chandana Kumara
Anamaduwa
Krishnamurthi Satchuruwenu
மெகா பவர் 1273
ரூ.1,000,000
Krishnamurthi Satchuruwenu
Vavuniyawa
M.J.J.S.Ravindra Gamage
மஹஜன சம்பத 4923
ரூ.2,000,000
M.J.J.S.Ravindra Gamage
Nuwara Eliya
M.Anura Muthumala
மெகா பவர் 1265
ரூ.1,000,000
M.Anura Muthumala
Nakulugamuwa
Y.M.Ranjith Senarathna
மஹஜன சம்பத 4908
ரூ.2,000,000
Y.M.Ranjith Senarathna
Moragahahena
I.T.C.Namal Ariyathilaka
கொவிசெத 3142
ரூ.1,000,000
I.T.C.Namal Ariyathilaka
Sooriyawewa
S.D.K.D.Danidu Disanayaka
கொவிசெத 3139
ரூ.1,000,000
S.D.K.D.Danidu Disanayaka
Medawachchiya
W.Mathiswaran
மஹஜன சம்பத 4895
ரூ.2,000,000
W.Mathiswaran
Jaffna
U.N.Amarasinha
மஹஜன சம்பத 4894
ரூ.2,000,000
U.N.Amarasinha
Padeniya
N.Nandakumar
மஹஜன சம்பத 4892
ரூ.2,000,000
N.Nandakumar
Manipay
K.B Ruwan Somarathna
மஹஜன சம்பத 4891
ரூ.2,000,000
K.B Ruwan Somarathna
Getaheththa

விசேட பரிசு வென்றவர்கள்

Devika Rathnakumari
கொவிசெத 2675
மோட்டார் வாகனம்
Devika Rathnakumari
Kolambage Ara
K.A.M Karunanayaka
செவன 0314
மோட்டார் வாகனம்
K.A.M Karunanayaka
Kiralogama
T. Prasanth
மெகா பவர் 0500
மோட்டார் வாகனம்
T. Prasanth
Wawniya
R.M.N.R. Rathnayaka
தரு திரி சம்பத 0001
மோட்டார் வாகனம்
R.M.N.R. Rathnayaka
Kandy
M.I. Junidine
கொவிசெத 2347
மோட்டார் வாகனம்
M.I. Junidine
Walachchena
C.M.A.W. Dassanayake
செவன 0227
மோட்டார் வாகனம்
C.M.A.W. Dassanayake
Nittabuwa
T. Ganesh
ஜாதிக சம்பத 1000
மோட்டார் வாகனம்
T. Ganesh
Jaffna
A.A.U. Dilshan Perera
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
A.A.U. Dilshan Perera
Dankotuwa
W.H.M.A. Vijenanda
மஹஜன சம்பத 4000
மோட்டார் பைக்
W.H.M.A. Vijenanda
Halawatha
I.G.J. Rathnayake
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I.G.J. Rathnayake
Rathmalana
R.M. Dinesh Rathnayake
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
R.M. Dinesh Rathnayake
Weerakodiyana
I. Nawarathnam
செவன 0227
மோட்டார் பைக்
I. Nawarathnam
Puththoor