• வியாழன்
  • வெள்ளி
Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 5

திகதி: வியாழன் ஐப்பசி 28, 2021

Sampatha Lagna Varama - புதிய வெற்றியாளர்கள்

R.M. Gunathilaka Banda
Sampatha Lagna Varama 0001
மோட்டார் வாகனம்
R.M. Gunathilaka Banda
Wadakada
அனைத்தையும் பார்க்க

Sampatha Lagna Varama

பரிசு விபரம் - வியாழன் சித்திரை 29, 2021

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000,000
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ.20
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.50
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20
#
முறை
பரிசு
மோட்டார் வாகனம்
இராசி றும் 3 எண்கள் பொருந்தும்
மோட்டார் வாகனம்
1
3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500,000
2
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.5,000
3
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500
4
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.100
5
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.50
6
இராசி பொருந்தும்
ரூ.50