• ஞாயிறு
  • திங்கள்
  • செவ்வாய்
  • புதன்
  • வியாழன்
  • வெள்ளி
  • சனி
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 11,025,341.76

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 71

திகதி: வெள்ளி புரட்டாதி 22, 2023

லக்கி 7 - புதிய வெற்றியாளர்கள்

B.A Sugath Ananda
லக்கி 7 0001
மோட்டார் வாகனம்
B.A Sugath Ananda
Higurana
அனைத்தையும் பார்க்க

லக்கி 7

நிழல் படம்

  • லக்கி 7 - ticket

பரிசு விபரம் - சனி புரட்டாதி 02, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.20,000
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.400
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.120
11
தொடங்கிஎண் பொருந்தும்
ரூ.40
12
இராசி பொருந்தும்
ரூ.40
13
6 எண்கள் பொருந்தும்
(ஜம்பல் கரெக்ட்) ரூ.500
14
2 வது வாய்ப்பு எண் பொருந்தும்
ரூ.40

பரிசு விபரம் - வெள்ளி புரட்டாதி 01, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.20,000
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.400
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.120
11
தொடங்கிஎண் பொருந்தும்
ரூ.40
12
இராசி பொருந்தும்
ரூ.40
13
6 எண்கள் பொருந்தும்
(ஜம்பல் கரெக்ட்) ரூ.500
14
2 வது வாய்ப்பு எண் பொருந்தும்
ரூ.40
#
முறை
பரிசு
1
5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000

பரிசு விபரம் - சனி ஆடி 15, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.20,000
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.400
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.120
11
தொடங்கிஎண் பொருந்தும்
ரூ.40
12
இராசி பொருந்தும்
ரூ.40
13
6 எண்கள் பொருந்தும்
(ஜம்பல் கரெக்ட்) ரூ.500
14
2 வது வாய்ப்பு எண் பொருந்தும்
ரூ.40

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆடி 06, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.20,000
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.400
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.120
11
தொடங்கிஎண் பொருந்தும்
ரூ.40
12
இராசி பொருந்தும்
ரூ.40
13
6 எண்கள் பொருந்தும்
(ஜம்பல் கரெக்ட்) ரூ.500
14
2 வது வாய்ப்பு எண் பொருந்தும்
ரூ.40
#
முறை
பரிசு
1
5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் ஆனி 13, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.20,000
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.400
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.120
11
தொடங்கிஎண் பொருந்தும்
ரூ.40
12
இராசி பொருந்தும்
ரூ.40
13
6 எண்கள் பொருந்தும்
(ஜம்பல் கரெக்ட்) ரூ.500
14
2 வது வாய்ப்பு எண் பொருந்தும்
ரூ.40