• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 4,396,582.88

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 629

திகதி: புதன் மார்கழி 06, 2023

ராசி சுப பலன் - புதிய வெற்றியாளர்கள்

R.P Sirisena
ராசி சுப பலன் 0427

R.P Sirisena
Kadawatha
S.A.priyanthi
ராசி சுப பலன் 0414
சூப்பர் பரிசு
S.A.priyanthi
Malabe
S.P.D Lasantha
ராசி சுப பலன் 0409

S.P.D Lasantha
Ruwanwalla
அனைத்தையும் பார்க்க

ராசி சுப பலன்

நிழல் படம்

 • ராசி சுப பலன் - Brochure
 • ராசி சுப பலன் - Ticket_e
 • ராசி சுப பலன் - handahana-friday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-monday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-saturday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-sunday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-thursday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-tuesday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-wednesday
 • ராசி சுப பலன் - m_Handahana
 • ராசி சுப பலன் - vv

பரிசு விபரம் - ஞாயிறு கார்த்திகை 05, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 25,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.120
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.40
#
முறை
பரிசு
1
5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.50,000
#
முறை
பரிசு
1

ரூ.40

பரிசு விபரம் - ஞாயிறு புரட்டாதி 03, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 25,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.120
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.40
9
இராசி பொருந்தும்
கூடுதல் இரண்டாம் ராசி ரூ.40

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆடி 06, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.15,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.120
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.40
9
இராசி பொருந்தும்
கூடுதல் இரண்டாம் ராசி ரூ.40

பரிசு விபரம் - சனி ஆடி 01, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.15,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.20
9
இராசி பொருந்தும்
கூடுதல் இரண்டாம் ராசி ரூ.20

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆனி 30, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.15,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.20
9
இராசி பொருந்தும்
கூடுதல் இரண்டாம் ராசி ரூ.20
#
முறை
பரிசு
1
5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000

பரிசு விபரம் - புதன் சித்திரை 12, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.15,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.20
9
இராசி பொருந்தும்
கூடுதல் இரண்டாம் ராசி ரூ.20
NLB 60th Anniversary Logo