• ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 2,676,520.60

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 203

திகதி: வெள்ளி புரட்டாதி 30, 2022

ராசி சுப பலன்

நிழல் படம்

 • ராசி சுப பலன் - Brochure
 • ராசி சுப பலன் - Ticket
 • ராசி சுப பலன் - handahana-friday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-monday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-saturday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-sunday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-thursday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-tuesday
 • ராசி சுப பலன் - handahana-wednesday

பரிசு விபரம் - வியாழன் தை 27, 2022

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.15,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.20
9
இராசி பொருந்தும்
கூடுதல் இரண்டாம் ராசி ரூ.20