• வியாழன்
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 2,500,000.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

ராசி சுப பலன்

நிழல் படம்

  • ராசி சுப பலன் - Brochure
  • ராசி சுப பலன் - Ticket

பரிசு விபரம் - வியாழன் தை 27, 2022

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.15,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.20