மெகா பவர்
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 222,187,034.35

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 28,372,875.20

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 16,712,492.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 543

திகதி: செவ்வாய் ஆடி 07, 2020

மெகா பவர் - புதிய வெற்றியாளர்கள்

L.A.M. Prasanna
மெகா பவர் 0456
சூப்பர் பரிசு
L.A.M. Prasanna
Piliyandala
N.Shriram
மெகா பவர் 0467
சூப்பர் பரிசு
N.Shriram
Eravur
S.A.P.K. Kumara
மெகா பவர் 0398
மோட்டார் பைக்
S.A.P.K. Kumara
Homagama
அனைத்தையும் பார்க்க

மெகா பவர்

 • This Lottery was introduced in 11th May 2016.Price of this ticket is Rs.20/-.

 • This lottery is drawn on Monday and Wednesday.

 • Three major Prizes as follows and also one million first Prizes andother attractive prizes.
  Mega Super Prize - 50.0 mn or more Power Super Prize - 10.0 mn or more Grand Super Prize - 10.0 mn or more

 • Contribution: 10% of the turnover is contributed to Consolidated Fund .

நிழல் படம்

 • மெகா பவர் - mega_power_mon
 • மெகா பவர் - mega_power_wed
 • மெகா பவர் - ticket

பரிசு விபரம் - புதன் தை 30, 2019

#
முறை
பரிசு
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50,000,000
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20