மெகா பவர்
 • திங்கள்
 • புதன்
 • வெள்ளி
 • அடுத்து மெகா சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 210,534,837.15

 • அடுத்து பவர் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 16,720,678.00

 • அடுத்து கிறானட் சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 14,482,933.20

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 489

திகதி: வெள்ளி தை 24, 2020

மெகா பவர் - புதிய வெற்றியாளர்கள்

D.M. Leelawathi Lotteries Logos
மெகா பவர் 0466
ரூ.1,000,000
D.M. Leelawathi
Mahiyanganaya
K.G. Kalyani Rupika Lotteries Logos
மெகா பவர் 0463
ரூ.1,000,000
K.G. Kalyani Rupika
Kalaniya
D.D. Manoj Perera Lotteries Logos
மெகா பவர் 0462
ரூ.1,000,000
D.D. Manoj Perera
Uswetakeiyawa
அனைத்தையும் பார்க்க

மெகா பவர்

 • This lottery is drawn on Monday and Wednesday.

 • Contribution: 10% of the turnover is contributed to Consolidated Fund .

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - புதன் தை 30, 2019

#
முறை
பரிசு
மெகா சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50,000,000
பவர் சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
கிறானட் சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.500
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20
Best Web 2019 Logo