மஹஜன சம்பத
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 17,934,265.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 4894

திகதி: வெள்ளி புரட்டாதி 30, 2022

மஹஜன சம்பத - புதிய வெற்றியாளர்கள்

எஸ்.சஞ்ஜீவன்
மஹஜன சம்பத 4044
சூப்பர் பரிசு
எஸ்.சஞ்ஜீவன்
கண்டி
டி. ஜி. ஹேமச்சந்ர
மஹஜன சம்பத 4046
சூப்பர் பரிசு
டி. ஜி. ஹேமச்சந்ர
மாத்தறை
சுனில் ரத்னவீர
மஹஜன சம்பத 4056
சூப்பர் பரிசு
சுனில் ரத்னவீர
வெவல்தெனிய
அனைத்தையும் பார்க்க

மஹஜன சம்பத

 • இந்த லாட்டரி லாட்டரி சந்தையில் பழமையான லாட்டரி மற்றும் லாட்டரி வரலாற்றில் தங்க அடையாளமாக அறியப்படுகிறது. 1970 களில், தேசிய செல்வ லாட்டரி பொது வளமாக மாற்றப்பட்டது. லாட்டரி வாரத்தின் திங்கள், செவ்வாய், வியாழன், வெள்ளி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடைபெறும் மற்றும் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு ஒளிபரப்பப்படும்.
 • லாட்டரியின் விற்றுமுதல் 16.5% அரசாங்க ஒருங்கிணைந்த நிதிக்கு வரவு வைக்கப்படும்.
 • இந்த லாட்டரியிலிருந்து ரூ. 10 மில்லியன் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சூப்பர் பரிசு, முதல் பரிசு ரூ .2 மில்லியனுடன் கவர்ச்சிகரமான பரிசு முறை வழங்கப்படும்.
 • பிப்ரவரி 2010 முதல், பரிசின் பாணி மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
 • 2009 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 873.5 மில்லியன் விற்றுமுதல் ரூ. 930.4 மில்லியன், 6.5% அதிகரிப்பு மற்றும் லாட்டரியின் வருவாயில் 10% ஒருங்கிணைந்த நிதிக்கு ரூ. 93.0 மில்லியன்.

நிழல் படம்

 • மஹஜன சம்பத - Nawa-Yugayaka-nawa-piyawarak
 • மஹஜன சம்பத - m_3500-final-2017
 • மஹஜன சம்பத - m_MS-Fri
 • மஹஜன சம்பத - m_MS-Sun
 • மஹஜன சம்பத - m_MS-Thu
 • மஹஜன சம்பத - m_MS-Tue-o
 • மஹஜன சம்பத - ticket
 • மஹஜன சம்பத - cake

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் பங்குனி 01, 2022

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000,000
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ.20
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.50
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20
#
முறை
பரிசு