மஹஜன சம்பத
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 31,537,327.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 4171

திகதி: வியாழன் ஆடி 02, 2020

மஹஜன சம்பத - புதிய வெற்றியாளர்கள்

எஸ்.சஞ்ஜீவன்
மஹஜன சம்பத 4044
சூப்பர் பரிசு
எஸ்.சஞ்ஜீவன்
கண்டி
டி. ஜி. ஹேமச்சந்ர
மஹஜன சம்பத 4046
சூப்பர் பரிசு
டி. ஜி. ஹேமச்சந்ர
மாத்தறை
சுனில் ரத்னவீர
மஹஜன சம்பத 4056
சூப்பர் பரிசு
சுனில் ரத்னவீர
வெவல்தெனிய
அனைத்தையும் பார்க்க

மஹஜன சம்பத

 • In 1970 Jathika Sampatha was renamed as Mahajana Sampatha. The price of the ticket was reduced from Rs. 2/- to Rs. 1/-. Mahajana Samatha was further developed to conduct the draw in the electronic media and from 10th may 1988 weekly draw in the television commenced. Moreover, a daily lottery was introduced on experimental basis. This was titled daily Chance. There were one thousand, Rs. 5,000 prizes. 
 • At present Mahajana Sampatha, a passive type traditional lottery is the oldest lottery among the other prevailing lotteries in the Island. The lottery has created a good image among the general public as the best available lottery in the country. The lottery is conducted, on Monday,Tuesday, Thursday, Friday and Sunday of a week. The price of this lottery ticket was increased from 02nd   September, 2008 from Rs.10/- to Rs.20/- and a new prize structure was implemented. A super prize of Rs. 10 million, a first prize of Rs. 2 million and a range of other attractive prizes are offered under this lottery.   Considering the better performance of this lottery, the Board decided to draw this lottery on Sundays also to increase the Sunday market share.
 • Contribution:  16.5% of the turover  is contributed   to Consolidated Fund .

நிழல் படம்

 • மஹஜன சம்பத - m_3500-final-2017
 • மஹஜன சம்பத - m_MS-Fri
 • மஹஜன சம்பத - m_MS-Sun
 • மஹஜன சம்பத - m_MS-Thu
 • மஹஜன சம்பத - m_MS-Tue

பரிசு விபரம் - சனி புரட்டாதி 07, 2019

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
6 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000,000
2
6 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
6 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
4
6 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
6 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
6 எண் பொருந்தும்
ரூ.20
7
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
8
4 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
9
3 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
10
2 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.50
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20