டொலர் போர்ச்சூன்
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ---

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

டொலர் போர்ச்சூன்

  • This lottery was introduced in 30th March 2016. Every ticket is presently sold at 10 US$ or its equivalent in any convertible currency. The draw shall be held upon the sale of 30,000 dollar fortune lottery tickets.
  • 100,000 US Dollars.
  • Net Surplus to Consolidated Fund.


 

 

 

நிழல் படம்

  • டொலர் போர்ச்சூன் - dolla
  • டொலர் போர்ச்சூன் - dollar_fortune

பரிசு விபரம் - புதன் தை 11, 2017

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
$ 100,000