நீரோகா
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 15,185,201.50

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 679

திகதி: செவ்வாய் வைகாசி 19, 2020

நீரோகா - புதிய வெற்றியாளர்கள்

E. K. S. Ariyarathne Lotteries Logos
நீரோகா 0629
சூப்பர் பரிசு
E. K. S. Ariyarathne
Kaduwela
D.A. Jayasundara Lotteries Logos
நீரோகா 0626
ரூ.1,000,000
D.A. Jayasundara
Tissamaharamaya
A.A.S.Dilrukshi Lotteries Logos
நீரோகா 0493
ரூ.1,000,000
A.A.S.Dilrukshi
MORTUWA
அனைத்தையும் பார்க்க

நீரோகா

This lottery is drawn on Tuesday, Friday and Sunday.

Contribution : 10% of the turnover is contributed to National Kidney Fund through Consolidated Fund.

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - வியாழன் பங்குனி 28, 2019

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.20