நீரோகா
  • ஞாயிறு
  • செவ்வாய்
  • வியாழன்
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 12,313,543.50

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 652

திகதி: செவ்வாய் தை 21, 2020

நீரோகா - புதிய வெற்றியாளர்கள்

A.A.S.Dilrukshi Lotteries Logos
நீரோகா 0493
ரூ.1,000,000
A.A.S.Dilrukshi
MORTUWA
P.W.R.K.Karunarathne Lotteries Logos
நீரோகா 0367
ரூ.1,000,000
P.W.R.K.Karunarathne
Doragamuwa
K.A Renuka Damayanthi Lotteries Logos
நீரோகா 0358
ரூ.1,000,000
K.A Renuka Damayanthi
Aselapura-Walikanda
அனைத்தையும் பார்க்க

நீரோகா

This lottery is drawn on Tuesday, Friday and Sunday.

Contribution : 10% of the turnover is contributed to National Kidney Fund through Consolidated Fund.

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - வியாழன் பங்குனி 28, 2019

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ.20
Best Web 2019 Logo