நீரோகா
  • ஞாயிறு
  • செவ்வாய்
  • வியாழன்
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 10,599,469.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 484

திகதி: செவ்வாய் மார்கழி 11, 2018

நீரோகா - புதிய வெற்றியாளர்கள்

P.W.R.K.Karunarathne Lotteries Logos
நீரோகா 0367
ரூ.1,000,000
P.W.R.K.Karunarathne
Doragamuwa
K.A Renuka Damayanthi Lotteries Logos
நீரோகா 0358
ரூ.1,000,000
K.A Renuka Damayanthi
Aselapura-Walikanda
P.Pradeepan Lotteries Logos
நீரோகா 0326
ரூ.2,500,000
P.Pradeepan
Batticaloa
அனைத்தையும் பார்க்க

நீரோகா

This lottery is drawn on Tuesday, Friday and Sunday.

Contribution : 10% of the turnover is contributed to National Kidney Fund through Consolidated Fund.

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - வியாழன் தை 25, 2018

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
எந்த 3 எண்கள் றும் போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
4
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
5
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
6
இராசி பொருந்தும்
ரூ.20