சுபிரி தெலக்ஷபதி
Lottery Discontinued

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 103

திகதி: திங்கள் வைகாசி 21, 2018

சுபிரி தெலக்ஷபதி - புதிய வெற்றியாளர்கள்

W.A.K.Pushpakumara Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0095
மோட்டார் வாகனம்
W.A.K.Pushpakumara
Kelaniya
K.B Rathnapala Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0074
மோட்டார் வாகனம்
K.B Rathnapala
Buttala
S.G.W Gunapala Lotteries Logos
சுபிரி தெலக்ஷபதி 0063
மோட்டார் வாகனம்
S.G.W Gunapala
Wellawaya
அனைத்தையும் பார்க்க

சுபிரி தெலக்ஷபதி

The lottery is conducted, on every Friday of a week.

Contribution: 10% of the turover is contributed to Consolidated Fund .

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - ஞாயிறு தை 01, 2017

#
முறை
பரிசு
மோட்டார் வாகனம்
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 3 எண்கள் பொருந்தும்
மோட்டார் வாகனம்
1
3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200,000
2
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.250
3
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20