தன நிதானய
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 111,918,150.64

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 281

திகதி: புதன் வைகாசி 20, 2020

தன நிதானய - புதிய வெற்றியாளர்கள்

J.A. Tharanga Roshan Chandrasena Lotteries Logos
தன நிதானய 0225
ரூ.1,000,000
J.A. Tharanga Roshan Chandrasena
Mawathagama
R.N. Chandrasiri Lotteries Logos
தன நிதானய 0228
ரூ.1,000,000
R.N. Chandrasiri
Homagama
அனைத்தையும் பார்க்க

தன நிதானய

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஐப்பசி 25, 2019

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 80,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.3,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20