தன நிதானய
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 124,327,120.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 1350

திகதி: புதன் மார்கழி 06, 2023

தன நிதானய - புதிய வெற்றியாளர்கள்

M.J.Jayasinha
தன நிதானய 1080
சூப்பர் பரிசு
M.J.Jayasinha
Aththanagalla
M.P Emil Shiroman
தன நிதானய 0904
ரூ.1,000,000
M.P Emil Shiroman
Chilaw
H.M.Sadun Wijithsiri
தன நிதானய 0901
ரூ.1,000,000
H.M.Sadun Wijithsiri
Ampara
அனைத்தையும் பார்க்க

தன நிதானய

தன நிதானய 1963ஆம் ஆண்டு நிதிச்சட்டத்தின் 11ஆவது சரத்திற்கேற்ப தேசிய லொத்தா; சபையால்  நடத்தப்படும் லொத்தராகும். அனைத்து டிக்கட்டுகளிலும் ஆங்கில எழுத்து ஒன்றும் நான்கு இலக்கங்களும் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. ஒரு  டிக்கட்டுக்கு ஒரு பாpசு மாத்திரமே செல்லுபடியாகும். ஏதேனும் சீட்டிழுப்பில் சுப்பா; பாpசு வெல்லப்படாவிடில் குறித்த சீட்டிழுப்பில் அதற்காகக் கணிக்கப்பட்ட தொகையூடன் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படும். அனைத்துப் பாpசுகளையூம் தேசிய லொத்தா; சபையின் தலைமை அலுவலகத்திலும்இ ரூ.100இ000.00 மற்றும் அதற்குக் குறைந்த தொகைப் பாpசுகளை மாவட்ட விற்பனை முகவா;களிடமும்இ ரூ. 1000.00 மற்றும் அதற்குக் குறைந்த தொகைப் பாpசுகளை விற்பனை முகவா;களிடமும் தமது தேசிய அடையாள அட்டையைக் காண்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். ரூ.500இ000.00 மற்றும் அதற்குக் கூடிய பாpசுகள் அரசாங்க வாpச்சட்டதிட்டங்களுக்கு அமைவானதாகும். வெல்லப்பட்ட டிக்கட்டானது சீட்டிழுப்பு நடத்தப்பட்ட தினத்திலிருந்து 06 மாதங்களுக்கு மாத்திரமே செல்லுபடியாகும்.

நிழல் படம்

 • தன நிதானய - m_dn
 • தன நிதானய - ticket
 • தன நிதானய - ticket_e

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆடி 27, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 80,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.6000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.120
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.40
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
கூடுதல் இரண்டாம் ஆங்கில எழுத்துக்கள் ரூ.40
#
முறை
பரிசு
1
5 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆடி 06, 2023

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 80,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.6000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.120
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.40
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
கூடுதல் இரண்டாம் ஆங்கில எழுத்துக்கள் ரூ.40

பரிசு விபரம் - வெள்ளி மார்கழி 16, 2022

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 80,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.3,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.60
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20
NLB 60th Anniversary Logo