ஜாதிக சம்பத
 • புதன்
 • சனி
 • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 10,000,000.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 1034

திகதி: சனி ஆடி 04, 2020

ஜாதிக சம்பத - புதிய வெற்றியாளர்கள்

T.M. Podiralahami
ஜாதிக சம்பத 1000
ரூ.2,000,000
T.M. Podiralahami
Ibulgasdeniya
K.K.C.P. Nishanthi
ஜாதிக சம்பத 1000
ரூ.2,000,000
K.K.C.P. Nishanthi
Nugagalayaya
K.S.N. Kumara
ஜாதிக சம்பத 1001
ரூ.2,000,000
K.S.N. Kumara
Malwana
அனைத்தையும் பார்க்க

ஜாதிக சம்பத

 • The Board introduced this lottery from March 2010 in place of Shrama Vasana and Suwasetha lotteries with a strong prize structure like that of Mahajana Sampatha.
 • This lottery is drawn on Wednesdays and Saturdays on behalf of Ministry of health and Ministry of labour respectively.
 • A Super prize of Rs.10 million, a first prize of 2 million and a range of other attractive prizes are offered under this lottery.
   

நிழல் படம்

 • ஜாதிக சம்பத - jathika_sampatha_Sat
 • ஜாதிக சம்பத - jathika_sampatha_Wed
 • ஜாதிக சம்பத - ticket

பரிசு விபரம் - புதன் தை 24, 2018

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000,000
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.50
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ.20
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.50
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200