ஜாதிக சம்பத
  • புதன்
  • சனி
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ரூ. 23,375,380.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 899

திகதி: புதன் மார்கழி 12, 2018

ஜாதிக சம்பத - புதிய வெற்றியாளர்கள்

M.A.madurapperuma Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0840
ரூ.2,000,000
M.A.madurapperuma
Gampaha
B.M.Kiribanda Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0832

B.M.Kiribanda
Kurunegala
W.M.G.Wijethunga Lotteries Logos
ஜாதிக சம்பத 0818
ரூ.2,000,000
W.M.G.Wijethunga
Chilaw
அனைத்தையும் பார்க்க

ஜாதிக சம்பத

The Board introduced this lottery from March 2010 in place of Shrama Vasana and Suwasetha lotteries with a strong prize structure like that of Mahajana Sampatha. This lottery is drawn on Wednesdays and Saturdays on behalf of Ministry of health and Ministry of labour respectively. A Super prize of Rs.10 million, a first prize of 2 million and a range of other attractive prizes are offered under this lottery.
 

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - புதன் தை 24, 2018

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000,000
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.50
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ.20
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.10,000
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.50
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20
12
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200