செவன
  • செவ்வாய்
  • சனி
  • அடுத்து 1

    ரூ. 14,000,000.00

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 256

திகதி: சனி தை 25, 2020

செவன - புதிய வெற்றியாளர்கள்

K. Ananda Raja Lotteries Logos
செவன 0239
ரூ.1,000,000
K. Ananda Raja
Badulla
P.Shyama Malkanthi Fernando Lotteries Logos
செவன 0065
ரூ.1,000,000
P.Shyama Malkanthi Fernando
Adiambalama
M.A.Daya sarath kumara Lotteries Logos
செவன 0064
ரூ.1,000,000
M.A.Daya sarath kumara
Maradagahamula
அனைத்தையும் பார்க்க

செவன

This lottery is drawn on every Thursday and Saturday. First Draw is drawn on 27th July 2017.
Contribution: Sevana Housing Fund.

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் கார்த்திகை 05, 2019

#
முறை
பரிசு
1
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,000,000
2
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
3
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
7
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.50
8
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆடி 27, 2017

#
முறை
பரிசு
ஆடம்பர வீடு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ஆடம்பர வீடு
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.50
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20
Best Web 2019 Logo