செவன
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து 1

  ரூ. 14,166,342.40

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 344

திகதி: செவ்வாய் தை 18, 2022

செவன - புதிய வெற்றியாளர்கள்

K.A.M Karunanayaka
செவன 0314
மோட்டார் வாகனம்
K.A.M Karunanayaka
Kiralogama
L.L.Hewamanage
செவன 0251
சூப்பர் பரிசு
L.L.Hewamanage
Galle
C.M.A.W. Dassanayake
செவன 0227
மோட்டார் வாகனம்
C.M.A.W. Dassanayake
Nittabuwa
அனைத்தையும் பார்க்க

செவன

 • This Lottery was introduced in 27th July 2017 Price of this ticket is Rs.20/-.
 • A super prize of luxury house and first prize of Rs.1 mn and other attractive prizes.
 • 7.5 % of the turnover is contributed to Consolidated Fund for first 06 month and there after 10%

 

நிழல் படம்

 • செவன - sevana_Sat
 • செவன - sevana_Thu
 • செவன - ticket

பரிசு விபரம் - வியாழன் தை 20, 2022

#
முறை
பரிசு
1
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,000,000
2
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
3
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
7
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
8
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் கார்த்திகை 05, 2019

#
முறை
பரிசு
1
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 14,000,000
2
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
3
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
7
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.50
8
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20