சுபிரி வாசனா
  • திங்கள்
  • சனி
  • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

    ---

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 1517

திகதி: திங்கள் பங்குனி 30, 2020

சுபிரி வாசனா - புதிய வெற்றியாளர்கள்

 H.M. Deepika Chandani Herath Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1484
ரூ.1,000,000
H.M. Deepika Chandani Herath
Wadakada
M. Suresh Jeewan Wijethilaka Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1481
ரூ.1,000,000
M. Suresh Jeewan Wijethilaka
Balangoda
R.A.Sumanapala Lotteries Logos
சுபிரி வாசனா 1476
ரூ.1,000,000
R.A.Sumanapala
Veyangoda
அனைத்தையும் பார்க்க

சுபிரி வாசனா

Supiri Vasana was introduced in 1999 on behalf of the Ministry of Sports and Ministry of Social Services. Draw of the lottery is made on every Saturday & Wednesday. 10% of the  turnover  of the  Wednesdays draw is sent to Ranaviru seva authority and 10% of the turnover of the satturday draw is equally distributed between the Ministry of Sports and Social Service .

The price of this lottery ticket was increased from 02nd September, 2008 from Rs.10/- to Rs.20/- and a new prize structure was implemented. A super prize of Rs. 10 million, a first prize of Rs. 1 million and a range of other attractive prizes are offered under this lottery. Prize structure of this lottery was changed from February 2010 for more attraction. It is conducted on wednesdays & Saturdays also as the replacement of Jayaviru Lottery and it operates on behalf of the Ministry of Defence with the objective of generating funds for the Ranaviru Seva Authority from march 9th 2011.
 

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - சனி மாசி 17, 2018

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
சுப்பர் எண் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
எந்த 3 எண்கள் றும் 1 போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் றும் 2 போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ.50,000
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
7
சுப்பர் எண் பொருந்தும்
ரூ.20
Best Web 2019 Logo