சம்பத் ரேகா
Lottery Discontinued

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 817

திகதி: வெள்ளி வைகாசி 18, 2018

சம்பத் ரேகா - புதிய வெற்றியாளர்கள்

A.W Aspar
சம்பத் ரேகா 0805
ரூ.1,000,000
A.W Aspar
Kinniya
I.V Wikramarathna
சம்பத் ரேகா 0801
ரூ.1,000,000
I.V Wikramarathna
Matugama
A. Pushparaj
சம்பத் ரேகா 0802
ரூ.1,000,000
A. Pushparaj
Kalmunai
அனைத்தையும் பார்க்க

சம்பத் ரேகா

  • The first draw of the Mahajana Sampatha that the National Lotteries board broadcast over the television had been styled "Sampatha Rekha" .A new Lottery using that same name was introduced to the market in 2012 ,taking into account the market needs. At present , it draws on Tuesday ,Friday and Sunday.
  • A super prize of Rs.10 mn or more, a first prize of Rs.1 mnand other attractive prizes.
  • 10% of the turnover is contributed to Consolidated Fund.

நிழல் படம்

  • சம்பத் ரேகா - sampathrekha_New
  • சம்பத் ரேகா - sampathrekha_Old

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆவணி 11, 2017

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
எந்த 3 எண்கள் றும் போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.5,000
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
7
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
8
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20
10
2 2 வது வாய்ப்பு எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
11
எந்த 2 வது வாய்ப்பு எண் பொருந்தும்
ரூ.20