சம்பத் ரேகா
Lottery Discontinued

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 817

திகதி: வெள்ளி வைகாசி 18, 2018

சம்பத் ரேகா - புதிய வெற்றியாளர்கள்

A.W Aspar Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0805
ரூ.1,000,000
A.W Aspar
Kinniya
I.V Wikramarathna Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0801
ரூ.1,000,000
I.V Wikramarathna
Matugama
A. Pushparaj Lotteries Logos
சம்பத் ரேகா 0802
ரூ.1,000,000
A. Pushparaj
Kalmunai
அனைத்தையும் பார்க்க

சம்பத் ரேகா

The first draw of the Mahajana Sampatha that the National Lotteries board broadcast over the television had been styled "Sampatha Rekha" .A new Lottery using that same name was introduced to the market in 2012 ,taking into account the market needs. At present , it draws on Tuesday ,Friday and Sunday.

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆவணி 11, 2017

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
எந்த 3 எண்கள் றும் போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.5,000
4
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.200
6
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
7
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
8
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
9
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20
10
2 2 வது வாய்ப்பு எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
11
எந்த 2 வது வாய்ப்பு எண் பொருந்தும்
ரூ.20