கொவிசெத
 • ஞாயிறு
 • திங்கள்
 • செவ்வாய்
 • புதன்
 • வியாழன்
 • வெள்ளி
 • சனி
 • அடுத்து சூப்பர் பரிசு

  ரூ. 93,281,824.64

அடுத்த சீட்டிழுப்பு

Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 2466

திகதி: வியாழன் ஆடி 02, 2020

கொவிசெத - புதிய வெற்றியாளர்கள்

M.I. Junidine
கொவிசெத 2347
மோட்டார் வாகனம்
M.I. Junidine
Walachchena
G.A. Sunil
கொவிசெத 2347
முச்சக்கர வண்டி
G.A. Sunil
Bibila
 G.S. Kruus
கொவிசெத 2320
ரூ.1,000,000
G.S. Kruus
Mannar
அனைத்தையும் பார்க்க

கொவிசெத

 • The Board introduced Govisetha lottery in the year 1995 on behalf of the Ministry of agriculture and lands with the objective of generating funds for the Farmers Trust Fund. The fund aims to promote agriculture and the welfare of the farmers and to provide financial assistance to the farmers whenever necessary. The Draw of this lottery is held every Monday,Tuesday ,Wednesday, Thursday & Saturday.
 • The price of this lottery ticket was increased from 02nd September, 2008 from Rs.10/- to Rs.20/- and a new prize structure was implemented. A super prize of Rs. 40 million, a first prize of Rs. 1 million and a range of other attractive prizes are offered under this lottery.
   

நிழல் படம்

 • கொவிசெத - govisetha

பரிசு விபரம் - வெள்ளி மார்கழி 28, 2018

#
முறை
பரிசு
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 60,000,000
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000,000
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100,000
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.2,000
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.1,000
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ.100
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.40
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ.20
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ.20