எயார்போட் சுப்பர் ட்ரோ
Lottery is in Circulation

சமீபத்திய முடிவுகள்

சீட்டிழுப்பு இல.: 32

திகதி: ஞாயிறு தை 21, 2018

எயார்போட் சுப்பர் ட்ரோ

The National Lotteries Board introduced Airport Super Draw lottery in 1992 to generate funds for the Airport Aviation Authority. Every ticket is presently sold at  Thirty  US$ or its equivalent in any convertible currency. The prize shall be luxury car of which the duty free CIF value does not exceed 47 % of the gross proceeds of the lottery. The draw of this lottery is held once the specified numbers of tickets are sold. A super luxury car is offered under this lottery.

நிழல் படம்

பரிசு விபரம் - ஞாயிறு தை 01, 2017

#
முறை
பரிசு
மோட்டார் வாகனம்
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
மோட்டார் வாகனம்
Best Web 2019 Logo