லொத்தர்கள்

லொத்தர்கள்

 • கொவிசெத

  கொவிசெத

  The Board introduced Govisetha lottery in the year 1995 on behalf of the Ministry of agriculture and lands with the objective of generating funds for the Farmers Trust Fund. The fund aims to pro...
  Read More
  View Results
 • மஹஜன சம்பத

  மஹஜன சம்பத

  In 1970 Jathika Sampatha was renamed as Mahajana Sampatha. The price of the ticket was reduced from Rs. 2/- to Rs. 1/-. Mahajana Samatha was further developed to conduct the draw in the electron...
  Read More
  View Results
 • தன நிதானய

  தன நிதானய

  தன நிதானய 1963ஆம் ஆண்டு நிதிச்சட்டத்தின் 11ஆவது சரத்திற்கேற்ப தேசிய லொத்தா; சபையால்  நடத்தப்படும் லொத்தராகும். அனைத்து டிக்கட்டுகளிலும் ஆங்கில எழுத்து ஒன்றும் நான்கு இலக்கங்களும் அச்சிடப்பட்டுள்...
  Read More
  View Results
 • தரு திரி சம்பத

  தரு திரி சம்பத

  குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பத்திலிருந்து வரும் குழந்தைகள் மற்றும்  சிறந்த திறமை கொண்ட குழந்தைகளின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பின் பொருட்டு நிதி திரட்டுவதற்காக தேசிய லொத்தர் சபையின் லாட்டரி, தரு திர...
  Read More
  View Results
 • ஜாதிக சம்பத

  ஜாதிக சம்பத

  The Board introduced this lottery from March 2010 in place of Shrama Vasana and Suwasetha lotteries with a strong prize structure like that of Mahajana Sampatha. This lottery is drawn on Wedne...
  Read More
  View Results
 • மெகா பவர்

  மெகா பவர்

  This Lottery was introduced in 11th May 2016.Price of this ticket is Rs.20/-. This lottery is drawn on Monday and Wednesday. Three major Prizes as follows and...
  Read More
  View Results
 • சுபிரி வாசனா

  சுபிரி வாசனா

  Supiri Vasana was introduced in 1999 on behalf of the Ministry of Sports and Ministry of Social Services. Draw of the lottery is made on every Saturday & Wednesday. 10% of the  turnover  of the ...
  Read More
  View Results
 • நீரோகா

  நீரோகா

  This Lottery was introduced in 25th July 2015. Price of this ticket is Rs.20/-. A super prize of Rs.2.5 mn or more, a first prize of Rs.1 mn and other attractive prizes. A first prize of this ...
  Read More
  View Results
 • வாசனா சம்பத

  வாசனா சம்பத

  In early 1994, lottery by the name Vasana Sampatha was introduced to the market by the board. A monthly draw was held in various districts of the country. Initially, Motor cars,   three wheelers...
  Read More
  View Results
 • செவன

  செவன

  This Lottery was introduced in 27th July 2017 Price of this ticket is Rs.20/-. A super prize of luxury house and first prize of Rs.1 mn and other attractive prizes. 7.5 % of the turnover is ...
  Read More
  View Results
 • டொலர் போர்ச்சூன்

  டொலர் போர்ச்சூன்

  This lottery was introduced in 30th March 2016. Every ticket is presently sold at 10 US$ or its equivalent in any convertible currency. The draw shall be held upon the sale of 30,000 ...
  Read More
  View Results
 • வாசனா சுப்பர் பிப்டி

  வாசனா சுப்பர் பிப்டி

  Read More
  View Results
 • சுபிரி தெலக்ஷபதி

  சுபிரி தெலக்ஷபதி

  This Lottery was introduced in 27th May 2016 Price of this ticket is Rs.20/-. A super prize of car (Rennoult) and Rs.200, 000 Prizes. 10% of the turnover is contributed to Consolidat...
  Read More
  View Results
 • சம்பத் ரேகா

  சம்பத் ரேகா

  The first draw of the Mahajana Sampatha that the National Lotteries board broadcast over the television had been styled "Sampatha Rekha" .A new Lottery using that same name was introduced to the...
  Read More
  View Results
 • Restart Scratch Lottery

  Restart Scratch Lottery

  On behalf of the National Program for the Re-establishment of Our Own Relatives Introducing Restart Sri Lanka Instant Lottery Presented at the Independent Television Network (ITN) with th...
  Read More
  View Results
 • செவன உடனடி

  செவன உடனடி

  This was introduced in 1985 to generate funds for the construction of houses. This is the most popular Scratch type lottery in the market which adopts the internationally accepted scratc...
  Read More
  View Results
 • சமுர்தி உடனடி

  சமுர்தி உடனடி

  Introduced to the market in August 1996 to generate funds for the Samurdhi Authority. This was the first scratch type instant lotteryintroduced by NLB to the market. This lottery also ad...
  Read More
  View Results