சமீபத்திய முடிவுகள்: 1

சீட்டிழுப்பு இல.: 1

திகதி: வியாழன் மாசி 25, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் மாசி 25, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 18,857,277.50
1
ரூ. 18,857,277.50
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000,000.00
1
ரூ. 2,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
10
ரூ. 1,000,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
115
ரூ. 1,150,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
1119
ரூ. 1,119,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11441
ரூ. 1,144,100.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
112724
ரூ. 2,254,480.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000.00
11
ரூ. 110,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
112
ரூ. 112,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
1160
ரூ. 116,000.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
11236
ரூ. 561,800.00
11
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
45232
ரூ. 904,640.00
மொத்தம்
183162
29,329,297.50
 

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மோட்டார் வாகனம்
இராசி றும் 3 எண்கள் பொருந்தும்
மோட்டார் வாகனம்
1
மோட்டார் வாகனம்
1
3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
10
ரூ. 5,000,000.00
2
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 5,000.00
239
ரூ. 1,195,000.00
3
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
2595
ரூ. 1,297,500.00
4
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9973
ரூ. 997,300.00
5
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 30.00
110798
ரூ. 3,323,940.00
6
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 30.00
95177
ரூ. 2,855,310.00
மொத்தம்
218793
14,669,050.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00