சமீபத்திய முடிவுகள்: 3

சீட்டிழுப்பு இல.: 3

திகதி: வியாழன் மாசி 13, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் மாசி 13, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 5,000,000.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50,000.00
9
ரூ. 450,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
143
ரூ. 143,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
249
ரூ. 124,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
6404
ரூ. 640,400.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
3479
ரூ. 139,160.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
86532
ரூ. 1,730,640.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
12974
ரூ. 259,480.00
மொத்தம்
109791
4,487,180.00
 

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
43
ரூ. 43,000.00
2
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
393
ரூ. 196,500.00
3
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 50.00
3914
ரூ. 195,700.00
மொத்தம்
4350
435,200.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo