சமீபத்திய முடிவுகள்: 1684

சீட்டிழுப்பு இல.: 1684

திகதி: வெள்ளி தை 14, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி தை 14, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 27,170,518.70
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
0
ரூ. 0.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
45
ரூ. 45,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
123
ரூ. 24,600.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3074
ரூ. 307,400.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
2578
ரூ. 103,120.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
62714
ரூ. 1,254,280.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
14357
ரூ. 287,140.00
மொத்தம்
82891
2,021,540.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00