சமீபத்திய முடிவுகள்: 1678

சீட்டிழுப்பு இல.: 1678

திகதி: திங்கள் வைகாசி 03, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் வைகாசி 03, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 27,096,429.90
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
55
ரூ. 55,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
161
ரூ. 32,200.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3670
ரூ. 367,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
2887
ரூ. 115,480.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
74334
ரூ. 1,486,680.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
16897
ரூ. 337,940.00
மொத்தம்
98006
2,594,300.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00