சமீபத்திய முடிவுகள்: 1668

சீட்டிழுப்பு இல.: 1668

திகதி: திங்கள் மாசி 22, 2021

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் மாசி 22, 2021

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 26,815,860.30
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
65
ரூ. 65,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
199
ரூ. 39,800.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4638
ரூ. 463,800.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
3848
ரூ. 153,920.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
96227
ரூ. 1,924,540.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
21743
ரூ. 434,860.00
மொத்தம்
126722
3,281,920.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00