சமீபத்திய முடிவுகள்: 1591

சீட்டிழுப்பு இல.: 1591

திகதி: திங்கள் ஆனி 29, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் ஆனி 29, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 21,681,251.90
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
78
ரூ. 156,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
141
ரூ. 70,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
3703
ரூ. 370,300.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2063
ரூ. 123,780.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
54272
ரூ. 1,085,440.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
9029
ரூ. 180,580.00
மொத்தம்
69292
3,486,600.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00