சமீபத்திய முடிவுகள்: 1582

சீட்டிழுப்பு இல.: 1582

திகதி: வியாழன் மாசி 13, 2020

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் மாசி 13, 2020

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,821,044.90
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
95
ரூ. 190,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
179
ரூ. 89,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
5120
ரூ. 512,000.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
3069
ரூ. 184,140.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
76524
ரூ. 1,530,480.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
12521
ரூ. 250,420.00
மொத்தம்
97514
4,256,540.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo