சமீபத்திய முடிவுகள்: 1551

சீட்டிழுப்பு இல.: 1551

திகதி: வியாழன் ஆடி 11, 2019

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் ஆடி 11, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 17,902,941.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
5
ரூ. 500,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
92
ரூ. 184,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
166
ரூ. 83,000.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4875
ரூ. 487,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
2916
ரூ. 174,960.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
73589
ரூ. 1,471,780.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
12056
ரூ. 241,120.00
மொத்தம்
93699
3,142,360.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00
 
Best Web 2019 Logo