சமீபத்திய முடிவுகள்: 1535

சீட்டிழுப்பு இல.: 1535

திகதி: வியாழன் பங்குனி 14, 2019

வெற்றி முடிவு

 

 

Motor Car Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
1 0591331 N080121 Mr.Wasantha Jayaweera MATARA Waligama 

 

 

Ladies Scooter Winning Ticket

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
2 1016970 N010131 Mr.B H Susantha Silva COLOMBO Maharagama 

 

 

Gold Coins Winning Tickets

# Numbers A.Code Agent Name District City / Address
3 0398468 N100488 Mr.S.M.C.S.Samarakon KURUNEGALA Nikaweratiya 
4 1129551 N170158 Mr.M.G.G. Harischandra KEGALLE Ranwala 
5 1223146 N120143 Mr.K.Jayantha Perera ANURADHAPURA Anuradapura 
6 0261483 N160250 Mr.B.A.D.I.Kumara Rupasingha RATNAPURA Rathnapura 
7 0880861 N020227 Mr.J.A. Sunanda GAMPAHA Bollagala 
8 0135608 N020301 Mr.K.A. Sunil GAMPAHA Wathupitiwala 
9 0785659 N030089 Mr.K. Nihal Silva KALUTARA Millagaha 
10 0424680 N190063 Mr.H.M.Jayasundara AMPARA Mahaoya 
11 0935335 N110003 Mr.M.N.M.Waas PUTTALAM Wennappuwa 
12 0001349 N010289 Mr.P Piyasiri Perera COLOMBO Gothatuwa 

பரிசு விபரம் - வியாழன் பங்குனி 14, 2019

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,711,369.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
18
ரூ. 1,800,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
344
ரூ. 688,000.00
4
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
687
ரூ. 343,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
17325
ரூ. 1,732,500.00
6
ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
10261
ரூ. 615,660.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
257113
ரூ. 5,142,260.00
8
ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
42531
ரூ. 850,620.00
மொத்தம்
328280
12,172,540.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மோட்டார் வாகனம்
Special No. Matching
மோட்டார் வாகனம்
1
மோட்டார் வாகனம்
லேடிஸ் ஸ்கூட்டர்
Special No. Matching
லேடிஸ் ஸ்கூட்டர்
1
லேடிஸ் ஸ்கூட்டர்
தங்க நாணயங்கள்
Special No. Matching
தங்க நாணயங்கள்
10
10 X தங்க நாணயங்கள்
மொத்தம்
12
0.00