சமீபத்திய முடிவுகள்: 1521

சீட்டிழுப்பு இல.: 1521

திகதி: வியாழன் மார்கழி 06, 2018

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் மார்கழி 06, 2018

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
ஸ்டார் சூப்பர் பரிசு
1 ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,000,000.00
0
ரூ. 0.00
பார்ச்சூன் சூப்பர் பரிசு
2 ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,211,369.20
0
ரூ. 0.00
லக்கி சூப்பர் பரிசு
3 ஆங்கில எழுத்துக்கள் றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,500,000.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
எந்த 3 எண்கள் றும் போனஸ் எண் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
1
ரூ. 100,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
87
ரூ. 174,000.00
4
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
4718
ரூ. 471,800.00
5
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
71781
ரூ. 1,435,620.00
6
எந்த ஆங்கில எழுத்துக்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
34689
ரூ. 693,780.00
மொத்தம்
111276
2,875,200.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00