வாசனா சம்பத லொத்தர் முடிவுகள்

Draw/DateResultsமேலும்
1658
திங்கள் தை 25, 2021
 1. X
 2. 23
 3. 25
 4. 48
 5. 70
மேலும்
1657
ஞாயிறு தை 24, 2021
 1. X
 2. 41
 3. 60
 4. 65
 5. 73
மேலும்
1656
வியாழன் தை 21, 2021
 1. N
 2. 01
 3. 09
 4. 20
 5. 28
மேலும்
1655
திங்கள் தை 18, 2021
 1. M
 2. 46
 3. 55
 4. 67
 5. 73
மேலும்
1654
ஞாயிறு தை 17, 2021
 1. G
 2. 12
 3. 31
 4. 38
 5. 71
மேலும்
1653
வியாழன் தை 14, 2021
 1. W
 2. 33
 3. 34
 4. 41
 5. 51
மேலும்
1652
திங்கள் தை 11, 2021
 1. Q
 2. 21
 3. 46
 4. 64
 5. 69
மேலும்
1651
ஞாயிறு தை 10, 2021
 1. P
 2. 11
 3. 13
 4. 16
 5. 17
மேலும்
1650
வியாழன் தை 07, 2021
 1. L
 2. 20
 3. 27
 4. 58
 5. 61
மேலும்
1649
திங்கள் தை 04, 2021
 1. G
 2. 7
 3. 50
 4. 60
 5. 61
மேலும்
1648
ஞாயிறு தை 03, 2021
 1. H
 2. 09
 3. 44
 4. 49
 5. 62
மேலும்
1647
வியாழன் மார்கழி 31, 2020
 1. R
 2. 26
 3. 50
 4. 53
 5. 65
மேலும்
1646
திங்கள் மார்கழி 28, 2020
 1. B
 2. 4
 3. 8
 4. 25
 5. 64
மேலும்
1645
ஞாயிறு மார்கழி 27, 2020
 1. Q
 2. 35
 3. 45
 4. 48
 5. 58
மேலும்
1644
வியாழன் மார்கழி 24, 2020
 1. H
 2. 6
 3. 25
 4. 60
 5. 71
மேலும்
1643
திங்கள் மார்கழி 21, 2020
 1. J
 2. 12
 3. 14
 4. 30
 5. 60
மேலும்
1642
ஞாயிறு மார்கழி 20, 2020
 1. Y
 2. 1
 3. 4
 4. 23
 5. 40
மேலும்
1641
வியாழன் மார்கழி 17, 2020
 1. J
 2. 10
 3. 20
 4. 22
 5. 52
மேலும்
1640
திங்கள் மார்கழி 14, 2020
 1. Y
 2. 6
 3. 10
 4. 39
 5. 69
மேலும்
1639
ஞாயிறு மார்கழி 13, 2020
 1. O
 2. 9
 3. 10
 4. 49
 5. 55
மேலும்
1638
வியாழன் மார்கழி 10, 2020
 1. X
 2. 3
 3. 43
 4. 54
 5. 58
மேலும்
1637
திங்கள் மார்கழி 07, 2020
 1. A
 2. 9
 3. 12
 4. 20
 5. 57
மேலும்
1636
ஞாயிறு மார்கழி 06, 2020
 1. E
 2. 2
 3. 8
 4. 19
 5. 67
மேலும்
1635
வியாழன் மார்கழி 03, 2020
 1. E
 2. 5
 3. 34
 4. 50
 5. 71
மேலும்
1634
திங்கள் கார்த்திகை 30, 2020
 1. Q
 2. 10
 3. 23
 4. 50
 5. 68
மேலும்
1633
ஞாயிறு கார்த்திகை 29, 2020
 1. W
 2. 19
 3. 20
 4. 26
 5. 70
மேலும்
1632
வியாழன் கார்த்திகை 26, 2020
 1. Z
 2. 7
 3. 18
 4. 27
 5. 57
மேலும்
1631
திங்கள் கார்த்திகை 23, 2020
 1. B
 2. 22
 3. 28
 4. 37
 5. 53
மேலும்
1630
வியாழன் கார்த்திகை 12, 2020
 1. B
 2. 12
 3. 22
 4. 58
 5. 68
மேலும்
1629
திங்கள் கார்த்திகை 09, 2020
 1. U
 2. 43
 3. 45
 4. 51
 5. 53
மேலும்
1628
வியாழன் கார்த்திகை 05, 2020
 1. O
 2. 2
 3. 12
 4. 28
 5. 36
மேலும்
1627
திங்கள் கார்த்திகை 02, 2020
 1. R
 2. 3
 3. 28
 4. 60
 5. 61
மேலும்
1626
வியாழன் ஐப்பசி 29, 2020
 1. C
 2. 8
 3. 15
 4. 70
 5. 72
மேலும்
1625
திங்கள் ஐப்பசி 26, 2020
 1. V
 2. 17
 3. 21
 4. 24
 5. 51
மேலும்
1624
வியாழன் ஐப்பசி 22, 2020
 1. I
 2. 48
 3. 65
 4. 71
 5. 72
மேலும்
1623
திங்கள் ஐப்பசி 19, 2020
 1. K
 2. 18
 3. 40
 4. 43
 5. 48
மேலும்
1622
வியாழன் ஐப்பசி 15, 2020
 1. P
 2. 45
 3. 49
 4. 52
 5. 67
மேலும்
1621
திங்கள் ஐப்பசி 12, 2020
 1. Y
 2. 3
 3. 41
 4. 72
 5. 73
மேலும்
1620
வியாழன் ஐப்பசி 08, 2020
 1. U
 2. 33
 3. 54
 4. 67
 5. 69
மேலும்
1619
திங்கள் ஐப்பசி 05, 2020
 1. I
 2. 09
 3. 15
 4. 55
 5. 58
மேலும்
1618
வியாழன் ஐப்பசி 01, 2020
 1. W
 2. 1
 3. 2
 4. 30
 5. 55
மேலும்
1617
திங்கள் புரட்டாதி 28, 2020
 1. G
 2. 37
 3. 46
 4. 48
 5. 58
மேலும்
1616
வியாழன் புரட்டாதி 24, 2020
 1. L
 2. 1
 3. 8
 4. 10
 5. 11
மேலும்
1615
திங்கள் புரட்டாதி 21, 2020
 1. O
 2. 40
 3. 42
 4. 48
 5. 49
மேலும்
1614
வியாழன் புரட்டாதி 17, 2020
 1. S
 2. 29
 3. 58
 4. 62
 5. 73
மேலும்
1613
திங்கள் புரட்டாதி 14, 2020
 1. G
 2. 02
 3. 14
 4. 15
 5. 41
மேலும்
1612
வியாழன் புரட்டாதி 10, 2020
 1. J
 2. 08
 3. 10
 4. 59
 5. 66
மேலும்
1611
திங்கள் புரட்டாதி 07, 2020
 1. Z
 2. 10
 3. 11
 4. 37
 5. 57
மேலும்
1610
வியாழன் புரட்டாதி 03, 2020
 1. O
 2. 26
 3. 33
 4. 49
 5. 59
மேலும்
1609
திங்கள் ஆவணி 31, 2020
 1. A
 2. 20
 3. 45
 4. 50
 5. 66
மேலும்
1608
வியாழன் ஆவணி 27, 2020
 1. D
 2. 8
 3. 30
 4. 58
 5. 66
மேலும்
1607
திங்கள் ஆவணி 24, 2020
 1. Z
 2. 09
 3. 22
 4. 26
 5. 52
மேலும்
1606
வியாழன் ஆவணி 20, 2020
 1. W
 2. 47
 3. 50
 4. 62
 5. 64
மேலும்
1605
திங்கள் ஆவணி 17, 2020
 1. T
 2. 06
 3. 50
 4. 51
 5. 61
மேலும்
1604
வியாழன் ஆவணி 13, 2020
 1. V
 2. 15
 3. 46
 4. 67
 5. 73
மேலும்
1603
திங்கள் ஆவணி 10, 2020
 1. V
 2. 26
 3. 37
 4. 44
 5. 69
மேலும்
1602
திங்கள் ஆவணி 03, 2020
 1. K
 2. 34
 3. 39
 4. 49
 5. 72
மேலும்
1601
வியாழன் ஆடி 30, 2020
 1. O
 2. 22
 3. 47
 4. 55
 5. 60
மேலும்
1600
திங்கள் ஆடி 27, 2020
 1. V
 2. 23
 3. 28
 4. 35
 5. 39
மேலும்
1599
வியாழன் ஆடி 23, 2020
 1. C
 2. 01
 3. 61
 4. 62
 5. 71
மேலும்
1598
திங்கள் ஆடி 20, 2020
 1. S
 2. 10
 3. 15
 4. 16
 5. 29
மேலும்
1597
வியாழன் ஆடி 16, 2020
 1. A
 2. 31
 3. 43
 4. 54
 5. 69
மேலும்
1596
திங்கள் ஆடி 13, 2020
 1. A
 2. 15
 3. 20
 4. 60
 5. 66
மேலும்
1595
வியாழன் ஆடி 09, 2020
 1. P
 2. 5
 3. 10
 4. 45
 5. 61
மேலும்
1594
திங்கள் ஆடி 06, 2020
 1. J
 2. 13
 3. 36
 4. 54
 5. 72
மேலும்
1593
சனி ஆடி 04, 2020
 1. O
 2. 29
 3. 31
 4. 58
 5. 68
மேலும்
1592
வியாழன் ஆடி 02, 2020
 1. J
 2. 3
 3. 6
 4. 28
 5. 36
மேலும்
1591
திங்கள் ஆனி 29, 2020
 1. X
 2. 01
 3. 23
 4. 29
 5. 38
மேலும்