சமீபத்திய முடிவுகள்: 67

சீட்டிழுப்பு இல.: 67

திகதி: திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 10,931,872.48
0
ரூ. 0.00
1
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
1
ரூ. 1,000,000.00
2
முடிவு 5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
3
முடிவு 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 20,000.00
20
ரூ. 400,000.00
4
முடிவு 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
202
ரூ. 404,000.00
5
முடிவு 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
2020
ரூ. 404,000.00
6
முடிவு எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
19821
ரூ. 792,840.00
7
தொடங்கி5 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100,000.00
2
ரூ. 200,000.00
8
தொடங்கி4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
20
ரூ. 40,000.00
9
தொடங்கி3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 400.00
206
ரூ. 82,400.00
10
தொடங்கி2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 120.00
1955
ரூ. 234,600.00
11
தொடங்கிஎண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
13251
ரூ. 530,040.00
12
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 40.00
15864
ரூ. 634,560.00
13
6 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
38
ரூ. 19,000.00
14
2 வது வாய்ப்பு எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
5689
ரூ. 227,560.00
மொத்தம்
59091
5,169,000.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00