சமீபத்திய முடிவுகள்: 550

சீட்டிழுப்பு இல.: 550

திகதி: திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - திங்கள் புரட்டாதி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,000,000.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000,000.00
0
ரூ. 0.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 25,000.00
12
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,000.00
164
ரூ. 328,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500.00
595
ரூ. 297,500.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
6867
ரூ. 1,373,400.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 120.00
7754
ரூ. 930,480.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 40.00
84902
ரூ. 3,396,080.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 40.00
26555
ரூ. 1,062,200.00
9
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 40.00
34927
ரூ. 1,397,080.00
மொத்தம்
161776
9,084,740.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00