சமீபத்திய முடிவுகள்: 434

சீட்டிழுப்பு இல.: 434

திகதி: வியாழன் வைகாசி 25, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் வைகாசி 25, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,526,624.20
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
1
ரூ. 500,000.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
32
ரூ. 480,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
360
ரூ. 360,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
1304
ரூ. 260,800.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
15276
ரூ. 1,527,600.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
17368
ரூ. 1,042,080.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
189855
ரூ. 3,797,100.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
59350
ரூ. 1,187,000.00
9
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
78043
ரூ. 1,560,860.00
மொத்தம்
361589
10,715,440.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00