சமீபத்திய முடிவுகள்: 372

சீட்டிழுப்பு இல.: 372

திகதி: சனி பங்குனி 18, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - சனி பங்குனி 18, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,663,491.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
2
ரூ. 1,000,000.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
32
ரூ. 480,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
341
ரூ. 341,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
1348
ரூ. 269,600.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
14713
ரூ. 1,471,300.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
16452
ரூ. 987,120.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
182241
ரூ. 3,644,820.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
57034
ரூ. 1,140,680.00
9
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
74859
ரூ. 1,497,180.00
மொத்தம்
347022
10,831,700.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00