சமீபத்திய முடிவுகள்: 319

சீட்டிழுப்பு இல.: 319

திகதி: செவ்வாய் தை 24, 2023

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - செவ்வாய் தை 24, 2023

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,558,751.80
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
2
ரூ. 1,000,000.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
32
ரூ. 480,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
338
ரூ. 338,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
1208
ரூ. 241,600.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
14104
ரூ. 1,410,400.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
15916
ரூ. 954,960.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
174095
ரூ. 3,481,900.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
54390
ரூ. 1,087,800.00
9
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
71548
ரூ. 1,430,960.00
மொத்தம்
331633
10,425,620.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00