சமீபத்திய முடிவுகள்: 258

சீட்டிழுப்பு இல.: 258

திகதி: வியாழன் கார்த்திகை 24, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் கார்த்திகை 24, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 2,544,381.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
1
ரூ. 500,000.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
28
ரூ. 420,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
283
ரூ. 283,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
1083
ரூ. 216,600.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
11924
ரூ. 1,192,400.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
13693
ரூ. 821,580.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
148633
ரூ. 2,972,660.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
46088
ரூ. 921,760.00
9
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
61098
ரூ. 1,221,960.00
மொத்தம்
282831
8,549,960.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00