சமீபத்திய முடிவுகள்: 195

சீட்டிழுப்பு இல.: 195

திகதி: வியாழன் புரட்டாதி 22, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வியாழன் புரட்டாதி 22, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 4,908,678.40
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
2
ரூ. 1,000,000.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
31
ரூ. 465,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
215
ரூ. 215,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
963
ரூ. 192,600.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
9816
ரூ. 981,600.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
11097
ரூ. 665,820.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
123191
ரூ. 2,463,820.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
38491
ரூ. 769,820.00
9
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
50583
ரூ. 1,011,660.00
மொத்தம்
234389
7,765,320.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00