சமீபத்திய முடிவுகள்: 147

சீட்டிழுப்பு இல.: 147

திகதி: வெள்ளி ஆவணி 05, 2022

வெற்றி முடிவு

பரிசு விபரம் - வெள்ளி ஆவணி 05, 2022

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
சூப்பர் பரிசு
இராசி றும் 4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 3,575,378.00
0
ரூ. 0.00
1
4 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 500,000.00
0
ரூ. 0.00
2
இராசி றும் எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 15,000.00
20
ரூ. 300,000.00
3
எந்த 3 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 1,000.00
173
ரூ. 173,000.00
4
இராசி றும் எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 200.00
704
ரூ. 140,800.00
5
எந்த 2 எண்கள் பொருந்தும்
ரூ. 100.00
7098
ரூ. 709,800.00
6
இராசி றும் எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 60.00
8052
ரூ. 483,120.00
7
எந்த எண் பொருந்தும்
ரூ. 20.00
89149
ரூ. 1,782,980.00
8
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
27807
ரூ. 556,140.00
9
இராசி பொருந்தும்
ரூ. 20.00
36568
ரூ. 731,360.00
மொத்தம்
169571
4,877,200.00
 

Special Draw

#
முறை
பரிசு
வென்றவர்கள்
மொத்தம்
மொத்தம்
0
0.00